Hållbarhet innebär mer än bara miljöhänsyn; det handlar också om att arbeta långsiktigt och ta ansvar inom alla delar av ett företag. Hållbarhetsexpert Anna Weiner Jiffer betonar vikten av ESG (miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning) och hur det har påverkat företagens syn på hållbarhet.

Weiner Jiffer menar att det är viktigt för företag att förstå att integrera hållbarhet i sina verksamheter och att behandla ESG inte som en extra börda, utan snarare som en del av kärnverksamheten. “ESG-kraven är här för att stanna, och det är avgörande för företag att anpassa sig till dessa krav för att vara konkurrenskraftiga och möta kundernas och investerarnas förväntningar,” säger hon.

Företag ställs inför allt högre krav på att ha ett strukturerat och transparent ESG-arbete, både från investerare, kunder och medarbetare. Weiner Jiffer identifierar fem områden där företag och deras ledningar behöver fokusera för att möta dessa krav:

Bolagsstyrning: Styrelsen måste se till att följa lagar och regler samt att bolaget har ett fungerande regelverk och kontrollsystem. ESG-kraven innebär att styrelsen behöver öka sin kompetens och insikt i bolagets verksamhet och dess påverkan.

Riskanalys: Företag bör genomföra riskanalyser ur ett ESG-perspektiv, identifiera och hantera möjliga risker och konsekvenserna av att inte uppfylla kraven.

Kontinuitetsplan (BCP): En BCP beskriver hur företaget ska hantera oväntade händelser, såsom bränder, sanktioner, klimatförändringar, pandemier eller miljöfarliga utsläpp.

Digitalisering: Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter utvecklas en långsiktigt hållbar och effektiv verksamhet. Digitaliseringen möjliggör bland annat överblick, datainsamling, automatisering, en systematisk ESG rapportering och ökar möjligheten till en effektivare resursanvändning.

Leverantörsbedömning och -utvärdering: Företag förväntas ha insikt och förståelse för hela sin värdekedja och ta ansvar för hur verksamheten påverkar människor, samhälle och miljö. Det innebär att de måste utvärdera och övervaka sina leverantörers prestanda inom ESG och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de uppfyller kraven.

Enligt Weiner Jiffer är en bra start för företag att samla nyckelfunktioner i organisationen för att göra en gap-analys mellan nuläget och önskad ESG-profil. Detta innebär att verksamhetsmål och affärsstrategier matchas med kommande lagkrav och möjligheter. “Det är viktigt att företag tar detta steg för att säkerställa att deras ESG-ansträngningar är effektiva och inte bara en ‘box-ticking’-övning,” säger hon.

Hög tid att skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig hållbarhetsrapport

Hög tid att skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig hållbarhetsrapport

För det moderna företaget är hållbarhet så mycket mer än att värna miljön. Det rör frågor om arbetsmiljö, jämställdhet, miljöpåverkan genom egen eller leverantörers verksamhet och att företaget kan bedriva verksamhet ansvarfullt och ekonomiskt hållbart. Det blir också allt viktigare att visa utåt hur hållbar ett företags verksamhet är.

Intressenterna styr
Kunder och användare är idag alltmer medvetna. Företagets värderingar och ansvarstagande är en viktig anledning för medarbetarna att stanna kvar. Ägare, långivare och investerare vill minimera risker och säkerställa en långsiktig lönsamhet. Till detta kommer myndigheter som ställer allt mer tuffa krav på en hållbar verksamhet.
En hållbarhetsredovisning är ett bra sätt att visa upp och klargöra vad ett företag har för ambitioner och för att visa vad man redan uppnått i sitt arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. En redovisning skall innehålla all information som behövs för att medarbetare, finansiärer och övriga intressenter ska kunna förstå konsekvenserna av företagets verksamhet och hur den verksamheten påverkar sin omgivning.

Hållbarhetsredovisningen är en viktig del i bolagets årscykel
Ett företags år kan grovt räknat beskrivas som ett kretslopp.
En hållbarhetsrapport redovisas med årsredovisningen och tas fram parallellt med den. Om ditt redovisningsår följer kalenderår är det hög tid att påbörja arbetet med Hållbarhetsredovisningen nu.
Det är styrelsens ansvar att en Hållbarhetsredovisning upprättas och att den uppfyller kraven. För att styrelsen ska kunna göra en bedömning av vad företaget ska rapportera måste företaget ta reda på vad dess intressenter (medarbetare, kunder, ägare osv.) anser vara väsentligt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Grundläggande krav
Redovisningen skall beskriva företagets affärsmodell och särskilt behandla dessa fyra olika områden:

 1. Miljö (exempelvis användning av vatten och energi, användning av mark, växtgasutsläpp och andra föroreningar)
 2. Sociala och personalrelaterade frågor (Exempelvis arbetsvillkor, hälsa och personsäkerhet, jämställdhet och kompetensutveckling samt dialog med lokalsamhället)
 3. Respekt för mänskliga rättigheter (exempelvis beskriva hur dessa efterlevs i hela värdekedjan och vad som görs för att förhindra att man bryter mot FN:s regelverk)
 4. Motverkande av korruption (exempelvis information om åtgärder mot korruption såväl internt som externt)

Redovisningen bör beskriva hur företaget positivt och negativt påverkar dessa områden. Dessutom bör redovisningen innehålla information om hur respektive område styrs och efterlevs. Självklart ska redovisningen förklara vad som görs för att nå ett bättre resultat. Det kan röra sig om kompetensförflyttningar för att följa med den digitala transformationen, att klimatkompensera för negativ miljöpåverkan, att effektivisera för att öka den långsiktiga lönsamheten eller att ställa om till en mer hållbar produktion.
Redovisningen skall också innehålla information om de väsentliga risker som företaget ser och vad som görs för att minimera dessa risker.
Upplysningarna bör vara tillräckliga för att läsaren ska få en förståelse för företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten.
Hållbarhetsrapportering ska tillämpas av alla större företag. Det innebär att för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ska mer än ett av följande kriterier vara uppfyllda:

 • medelantalet anställda ska ha uppgått till mer än 250
 • företagets balansomslutning ska ha uppgått till mer än 175 miljoner kronor
 • företagets nettoomsättning ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

 Hållbarhetsfrågor ur ett bredare perspektiv är allt viktigare. Många företag och kommuner kräver att deras handelspartners arbetar på ett hållbart sätt. Kunderna kräver detsamma.
En genomgång av hur hållbart företaget är och vilka åtgärder som krävs är snart en nödvändighet för de allra flesta bolag som har långsiktiga ambitioner. Att koppla en hållbarhetsredovisning till bokslutet för året är en mycket bra start.

Mer information och vanliga frågor och svar hittar du på www.hallbartillvaxt.eu

Författare: Anna Weiner Jiffer
Copyright, all rights reserved HållbarTillväxt Sverige AB 2020
Vi skapar och utvecklar långsiktigt lönsamma affärer.

 

 

Hållbarhetsredovisningen följer Bokslutsåret

CSRD – så mycket kostar det

Onsdagen den 3 april passerades en stor milstolpe i framtidens krav på företagens hållbarhetsredovisningar och ett steg närmare hållbara investeringar. Då lämnade regeringen in en proposition till riksdagen om lagändringar för att kunna implementera de nya omfattande kraven i CSRD, baserade på ett EU direktiv. De nya kraven ställer höga krav på transparens genom företagens hela värdekedjor och ger också positiva effekter genom att ge kunder, intressenter och finansmarknaden tillgång till information om ett företags påverkan på miljö och människor genomhela värdekedjan. Företagen skall, enligt de nya kraven, beskriva sitt miljö- och samhällsansvar samt ansvarfullt företagande och bolagsstyrning. En stor vinst som gagnar alla.

Omkring 1600–2 000 stora företag, ett hundratal små och medelstora noterade företag, 140 finansiella företag samt ett mindre antal dotterföretag berörs av de nya kraven på att upprätta och publicera en hållbarhetsrapport tillsammans med årsredovisningen. På pappret kanske det ser enkelt ut, men det kommer behövas nya strömmar av data, en system- och värdekedjeförståelse och en process som berör många funktioner företaget; från ekonomer, jurister, hållbarhetsansvariga och personal till affärsutveckling och inköp. Inte minst ledning och styrelse, som tydliggörs som ytterst ansvariga. Detta är heller inte ett engångsarbete utan det måste hända varje dag från och med den 1 juli 2024 då lagen ska träda i kraft. Informations skall samlas in, styrning skall efterlevas och kontrolleras, och granskas, på samma sätt som för finansiell rapportering.

Man uppskattar att den nya Årsredovisningen som är gjord i enlighet med Standarden som CSRD förespråkar ESRS – European Sustainability Reporting Standards – kommer innebära en utökning av antalet sidor på mellan 50-200 sidor. Självklart kommer det med en prislapp och företagen måste ta den investeringen som också ger affärsnytta och riskminimering på sikt.

Exempelvis bör ett stort noterat företag räkna med att det kommer kosta ca 3,5 miljoner kronor per år och ca 3 miljoner kronor i engångskostnader för att upprätta hållbarhetsrapporten efter de nya kraven. Kostnaden för granskningen av rapporten förväntas landa uppemot 4 miljoner kronor per år.

För stora onoterade bolag ligger summan avsevärt lägre men ändå runt ca 1,5 miljoner kronor årligen och 1,4 miljoner kronor i engångskostnader. Stora företag med mindre än 500 anställda landar i samma härad med ca 1,8 miljoner kronor årligen och ca 1,6 miljoner kronor i engångskostnader.

En viktig investering för framtidens hållbara investeringar.

Hur relevant är Hållbarhet och ESG, Egentligen?

Hållbarhet genomsyrar allt

Vi har idag ett ökat fokus på hållbarhet. Hållbart företagande handlar om betydligt mer än att ta miljömässiga hänsyn. Hållbarhet innebär att företaget arbetar med långsiktighet och är ansvarstagande inom alla delar i företaget. Ett företag som arbetar genomgående hållbart blir relevant för sina kunder, sina ägare och sina medarbetare. ESG (Environment, Social, Governance) och diskussioner om socialt ansvar, bolagsstyrning och miljömedvetenhet blir allt vanligare i såväl ledningsgrupper som i styrelserummet. ESG har blivit en ögonöppnare. Många bolag som funnits länge och haft en god utveckling, arbetar sannolikt redan hållbart. De agerar långsiktigt, är ansvarstagande och har gjort det utan att nödvändigtvis kommunicera detta under rubriken ”Hållbarhet”.

Det nya är nu att så många andra utanför själva bolaget också intresserar sig för att företaget bedrivs hållbart. Begreppet är omfattande och kraven mer detaljerade än tidigare.

Kraven på företag att bli mer hållbart ansvarstagande och att berätta hur man bedriver sin verksamhet blir allt tydligare och mer vanligt förekommande. Kraven kan ses i flera dimensioner. Investerare ställer krav utifrån flera olika perspektiv, som t.ex riskminimering, affärsmöjligheter, politisk anpassning och den nya taxonomin, som styr kapitalflöden och därmed tillgänglighet och pris på företagens finansiering. Kunder ställer krav utifrån värderingsgrunder om ett ansvarstagande, inte minst de områden som är ”heta” i den pågående samhällsdebatten. Medarbetare är påtagligt medvetna om kopplingen mellan att ha ett meningsfullt arbete och hur ansvarstagande deras arbetsgivare agerar.

Även från lagstiftande håll ökar kraven. Vi talar då främst om ett allt mer omfattande ESG-regelverk, som omfattar hela EU.

Många bolag har redan börjat anpassa sig till de nya lagstiftningarna och de ökade kundkraven genom att bland annat uppfylla de nya kraven på ESG rapportering i olika former och att upprätta en hållbarhetsredovisning. Flertalet bolag som ännu inte formellt omfattas av reglerna har ändå valt att rapportera för att de märkt de ökande kraven från sina intressenter; kunder, ägare och inte minst medarbetare.

Ett hållbarhetsperspektiv som naturlig del av bolagets arbetssätt uppfattas som äkta och blir en tillgång i affären. Syftet är att öka långsiktigheten och att bedriva ett ansvarstagande företagande. Utan att integrera ett äkta hållbarhetsperspektiv i den dagliga verksamheten blir ESG bara en extra pålaga, ytterligare en begränsande ”compliance” uppgift. Det gäller att vända denna pålaga till nytta för affären. För att inte hamna i ”green-washing” facket har också allt fler företagsledningar insett att ett konkret hållbarhetsarbete behöver integreras i verksamhetens alla delar och inte vara en ”papperstiger”.

Vi vet, utifrån vår egen praktiska erfarenhet, att många företag behöver hjälp med att utveckla och öka sin förståelse för de ESG krav som de förväntas och rekommenderas att följa. Mönstret är att rekommendationer senare blir regler, sen praxis och lagar i en nära framtid. Företagen och dess ledningar tjänar på att vara tidigt ute och vara förberedda.

Identifierade behov

Vi har identifierat fem områden, som vi vet att åtskilliga bolag och därmed bolagsledningar och styrelser behöver definiera, styra mot, kontrollera efterlevnaden, och följa upp och redovisa utfallet av, allt för att möta kunders, ägares och medarbetares förväntningar och krav och komma i fas med nuvarande och framtida ESG krav.

 • Bolagsstyrning
 • Riskanalys
 • Kontinuitetsplan, (eng. BCP – business continuity plan)
 • Digitalisering
 • Leverantörsbedömning och leverantörsutvärdering

Det finns naturligtvis ytterligare områden som, beroende på företagets unika situation, också kan vara av yttersta vikt att prioritera enligt samma synsätt men här har vi valt att begränsa oss.

Hög tid att integrera hållbarhet i verksamheten

Insikterna finns hos alla intressenter. EUs nya direktiv och krav kommer att införas även i Sverige. Exakt hur de kommer att se ut eller vilka standarder som kommer att gälla är ännu oklart, men det är helt klart att man valt, utifrån såväl konsumenters ökade insikter som politiska initiativ att ställa högre krav på hur våra resurser används, var kapitalet investeras och hur våra företags drivs och följs upp. Det som vi inte ens kände till och än mindre efterfrågade, uppfattas idag som sunt förnuft och ansvarstagande och kommer snart att vara lagkrav. De företag som redan nu moderniserar sig, integrerar hållbarhet och vågar kommunicera om de insatser som görs kommer att vara rustade för framtiden. De företagen kommer uppfattas som attraktiva arbetsgivare, tillförlitliga leverantörer och lönsamma investeringar.

 Anna Weiner Jiffer & Carl Renström

© HållbarTillväxt AB 2021

Ett långsiktigt ansvarstagande lägger grunden för tillväxt och lönsamhet

Ett långsiktigt ansvarstagande lägger grunden för tillväxt och lönsamhet

Att verka hållbart är att ta ansvar för en långsiktig fortlevnad. Kraven på ett utvecklat hållbarhetsarbete blir allt tydligare och omfattande på såväl stora och medelstora som mindre företag. Genom att ta rätt stegökar företag sin bärkraftighet på marknaden. HållbarTillväxt AB har utvecklat enkla metoder för att identifiera vilka delar inom det stora området Hållbarhet som är relevant för respektive bolag och dess intressenter.

 Ett systematiskt och väl integrerat hållbarhetsarbete är relevant för alla företag. HållbarTillväxt har identifierat fem olika fokusområden som alla är relevanta, men av olika dignitet beroende på vart ett företag befinner sig i.

Inför Kapitalanskaffning; Ett tydligt integrerat
hållbarhetstänk och ett fungerande ESG-arbete (Environmental Social Governance) är ofta en hygienfaktor för större investerare och ett absolut
krav för de instituitionella kapitalplacerarna.

Effektiv resursanvändning; Hållbar konsumtion och direkta kostnadsbesparingar ger ökad lönsamhet och därmed möjlighet till såväl förbättrad avkastning som tillväxt.

Krav från kunder och användare; Hållbarhetsarbete i form av spårbarhet och transparens i hela värdekedjan är idag en viktig del av såväl offentliga upphandlingar och som del av konsumentens köpbeslut.

Attraktiv arbetsgivare; Ett väl integrerat hållbarhetsarbete gör det lättare att attrahera, rekrytera och behålla kompetens, vilket leder till ökade möjligheter att utveckla företaget och minskade kostnader.

Varumärke; Företag stärker sitt varumärket genom att tydliggöra, kommunicera, respektera och leva efter hållbara värderingar

Ett bärkraftigt företag är ett företag där hållbarhetsarbetet syftar till lika delar för klimatet och socialt ansvarstagande som till varumärket. Tillsammans med HållbarTillväxt får svenska bolag hjälp med att integrera hållbarhetsarbetet i
affären och i den dagliga verksamheten för kunder, medarbetare och kommande generationer.
– Ett bra hållbarhetsarbete handlar inte bara om att arbeta grönare. Det handlar även om det sociala ansvar man tar, och på vilket sätt, samt även hur man utvecklar sitt företag långsiktigt lönsamt. På norska använder man ordet
”bärkraft” vilket är ett bra ord för att belysa vad hållbarhet egentligen handlar om. Vi utgår alltid från företagets affär och hur den kan optimeras och utvecklas över tid, utifrån alla intressenters perspektiv, säger Anna Weiner Jiffer,
grundare av HållbarTillväxt.
– Målsättningen är alltid att skapa en långsiktig, framåtkompatibel, ansvarsfull och lönsam tillväxt. Vi har förmågan att kunna förstå affären och lyfta den, för att skapa långsiktig lönsamhet. Det handlar om såväl kommunikation av det som redan görs som ett lärande och omställning till ett utökat ansvarstagande, systematiskt tänkade och agerande för de flesta företag.

When “Greed is good” meets trusting pension savers – The result is ALLRA

When “Greed is good” meets trusting pension savers – The result is ALLRA

Free Market fundamentalism
The big idea behind opening up a part of the Swedish mandatory pension savings systems to free market competition was to give pension savers access to better investment management and higher returns. This deregulation was based on the same free-market fundamentalism that dramatically changed the Swedish school system and care industry. The care sector got the Carema scandal. Schools’ PISA results dropped and the list of “free schools” not delivering proper education is still growing. Allra is the Pension savings industry’s version of free market reforms gone wrong.

Reality catches up
After more than twenty years of this experiment, it is clear that the collective of free-market pension managers did not improve returns for savers. On top of that, there have been several abuses by unscrupulous fund entrepreneurs taking money straight out of the pockets of the savers whose future pensions they were supposed to look after.  As can be seen with the discussions about Covid vaccination side effects, people hesitate when faced with even a very small risk of getting a very bad result from an active decision. They will rather sit on the fence than take a decision that turns out badly. If Allra are acquitted in the court of appeal, this may hurt the public’s trust in Sweden’s fund industry. This would be bad for the broader social contract where citizens are expected to shoulder an increasing responsibility for saving monies for their financial security during old age. If Allra are acquitted, the public’s trust in the fund industry as a reliable part of the social contract is at stake.

Dishonesty cleverly disguised
Most independent financial experts agree that what Allra did was dishonest and to the financial detriment of their savers. If Allra is acquitted again, it shows that it is possible to tap into savers’ money as long as it is done below the regulatory radar screen and you have good lawyers. The Allra scandal unfolded in the media in early 2017. The acquittal in the District Court caused many in the financial industry to shake their heads. Even Sweden’s Finance Minister Magdalena Andersson commented: “It sucks.”

The Allra owners had a company in Malta that acted as a purchasing centre and intermediary for the procurement of certain investments by the funds managed by Allra. These intermediaries added fat margins to unnecessarily complex financial instruments. These mark-up profits went to the owners who bought a helicopter and the most expensive villa in an exclusive suburb of Stockholm. A conservative estimate of the cost of these shenanigans to Allra’s pension savers is the Swedish Pensions Authority’s claim for damages of SEK 242 million (24MEUR) against Allra’s owners.

 

The consequences
Some of the well-known board members of Allra, who quickly resigned when the first alarming article was published, had to run the gauntlet in media, and then saw themselves being removed from several other positions of trust. Their clients understood more than the District Court and wanted to avoid being tainted.

The District Court’s acquittal has been appealed by the Swedish Pensions Authority. Another Pension Manager, Falcon Fund’s owners have been sentenced to prison for breach of trust. Two other players; Solidar and Independent funds have been hastily shut down. The Pension authority recently recovered 80 MSEK from the left-overs of their

Rikard Lundgren, Steendier

Anna Weiner Jiffer, Serendipity AB

CSRD – så mycket kostar det

Onsdagen den 3 april passerades en stor milstolpe i framtidens krav på företagens hållbarhetsredovisningar och ett steg närmare hållbara investeringar. Då lämnade regeringen in en proposition till riksdagen om lagändringar för att kunna implementera de nya omfattande...

Hög tid att skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig hållbarhetsrapport

Hög tid att skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig hållbarhetsrapport

För det moderna företaget är hållbarhet så mycket mer än att värna miljön. Det rör frågor om arbetsmiljö, jämställdhet, miljöpåverkan genom egen eller leverantörers verksamhet och att företaget kan bedriva verksamhet ansvarfullt och ekonomiskt hållbart. Det blir också allt viktigare att visa utåt hur hållbar ett företags verksamhet är.

Intressenterna styr
Kunder och användare är idag alltmer medvetna. Företagets värderingar och ansvarstagande är en viktig anledning för medarbetarna att stanna kvar. Ägare, långivare och investerare vill minimera risker och säkerställa en långsiktig lönsamhet. Till detta kommer myndigheter som ställer allt mer tuffa krav på en hållbar verksamhet.
En hållbarhetsredovisning är ett bra sätt att visa upp och klargöra vad ett företag har för ambitioner och för att visa vad man redan uppnått i sitt arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. En redovisning skall innehålla all information som behövs för att medarbetare, finansiärer och övriga intressenter ska kunna förstå konsekvenserna av företagets verksamhet och hur den verksamheten påverkar sin omgivning.

Hållbarhetsredovisningen är en viktig del i bolagets årscykel
Ett företags år kan grovt räknat beskrivas som ett kretslopp.
En hållbarhetsrapport redovisas med årsredovisningen och tas fram parallellt med den. Om ditt redovisningsår följer kalenderår är det hög tid att påbörja arbetet med Hållbarhetsredovisningen nu.
Det är styrelsens ansvar att en Hållbarhetsredovisning upprättas och att den uppfyller kraven. För att styrelsen ska kunna göra en bedömning av vad företaget ska rapportera måste företaget ta reda på vad dess intressenter (medarbetare, kunder, ägare osv.) anser vara väsentligt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Grundläggande krav
Redovisningen skall beskriva företagets affärsmodell och särskilt behandla dessa fyra olika områden:

 1. Miljö (exempelvis användning av vatten och energi, användning av mark, växtgasutsläpp och andra föroreningar)
 2. Sociala och personalrelaterade frågor (Exempelvis arbetsvillkor, hälsa och personsäkerhet, jämställdhet och kompetensutveckling samt dialog med lokalsamhället)
 3. Respekt för mänskliga rättigheter (exempelvis beskriva hur dessa efterlevs i hela värdekedjan och vad som görs för att förhindra att man bryter mot FN:s regelverk)
 4. Motverkande av korruption (exempelvis information om åtgärder mot korruption såväl internt som externt)

Redovisningen bör beskriva hur företaget positivt och negativt påverkar dessa områden. Dessutom bör redovisningen innehålla information om hur respektive område styrs och efterlevs. Självklart ska redovisningen förklara vad som görs för att nå ett bättre resultat. Det kan röra sig om kompetensförflyttningar för att följa med den digitala transformationen, att klimatkompensera för negativ miljöpåverkan, att effektivisera för att öka den långsiktiga lönsamheten eller att ställa om till en mer hållbar produktion.
Redovisningen skall också innehålla information om de väsentliga risker som företaget ser och vad som görs för att minimera dessa risker.
Upplysningarna bör vara tillräckliga för att läsaren ska få en förståelse för företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten.
Hållbarhetsrapportering ska tillämpas av alla större företag. Det innebär att för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ska mer än ett av följande kriterier vara uppfyllda:

 • medelantalet anställda ska ha uppgått till mer än 250
 • företagets balansomslutning ska ha uppgått till mer än 175 miljoner kronor
 • företagets nettoomsättning ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

 Hållbarhetsfrågor ur ett bredare perspektiv är allt viktigare. Många företag och kommuner kräver att deras handelspartners arbetar på ett hållbart sätt. Kunderna kräver detsamma.
En genomgång av hur hållbart företaget är och vilka åtgärder som krävs är snart en nödvändighet för de allra flesta bolag som har långsiktiga ambitioner. Att koppla en hållbarhetsredovisning till bokslutet för året är en mycket bra start.

Mer information och vanliga frågor och svar hittar du på www.hallbartillvaxt.eu

Författare: Anna Weiner Jiffer
Copyright, all rights reserved HållbarTillväxt Sverige AB 2020
Vi skapar och utvecklar långsiktigt lönsamma affärer.

 

 

Hållbarhetsredovisningen följer Bokslutsåret

CSRD – så mycket kostar det

Onsdagen den 3 april passerades en stor milstolpe i framtidens krav på företagens hållbarhetsredovisningar och ett steg närmare hållbara investeringar. Då lämnade regeringen in en proposition till riksdagen om lagändringar för att kunna implementera de nya omfattande kraven i CSRD, baserade på ett EU direktiv. De nya kraven ställer höga krav på transparens genom företagens hela värdekedjor och ger också positiva effekter genom att ge kunder, intressenter och finansmarknaden tillgång till information om ett företags påverkan på miljö och människor genomhela värdekedjan. Företagen skall, enligt de nya kraven, beskriva sitt miljö- och samhällsansvar samt ansvarfullt företagande och bolagsstyrning. En stor vinst som gagnar alla.

Omkring 1600–2 000 stora företag, ett hundratal små och medelstora noterade företag, 140 finansiella företag samt ett mindre antal dotterföretag berörs av de nya kraven på att upprätta och publicera en hållbarhetsrapport tillsammans med årsredovisningen. På pappret kanske det ser enkelt ut, men det kommer behövas nya strömmar av data, en system- och värdekedjeförståelse och en process som berör många funktioner företaget; från ekonomer, jurister, hållbarhetsansvariga och personal till affärsutveckling och inköp. Inte minst ledning och styrelse, som tydliggörs som ytterst ansvariga. Detta är heller inte ett engångsarbete utan det måste hända varje dag från och med den 1 juli 2024 då lagen ska träda i kraft. Informations skall samlas in, styrning skall efterlevas och kontrolleras, och granskas, på samma sätt som för finansiell rapportering.

Man uppskattar att den nya Årsredovisningen som är gjord i enlighet med Standarden som CSRD förespråkar ESRS – European Sustainability Reporting Standards – kommer innebära en utökning av antalet sidor på mellan 50-200 sidor. Självklart kommer det med en prislapp och företagen måste ta den investeringen som också ger affärsnytta och riskminimering på sikt.

Exempelvis bör ett stort noterat företag räkna med att det kommer kosta ca 3,5 miljoner kronor per år och ca 3 miljoner kronor i engångskostnader för att upprätta hållbarhetsrapporten efter de nya kraven. Kostnaden för granskningen av rapporten förväntas landa uppemot 4 miljoner kronor per år.

För stora onoterade bolag ligger summan avsevärt lägre men ändå runt ca 1,5 miljoner kronor årligen och 1,4 miljoner kronor i engångskostnader. Stora företag med mindre än 500 anställda landar i samma härad med ca 1,8 miljoner kronor årligen och ca 1,6 miljoner kronor i engångskostnader.

En viktig investering för framtidens hållbara investeringar.

Hur relevant är Hållbarhet och ESG, Egentligen?

Hållbarhet genomsyrar allt

Vi har idag ett ökat fokus på hållbarhet. Hållbart företagande handlar om betydligt mer än att ta miljömässiga hänsyn. Hållbarhet innebär att företaget arbetar med långsiktighet och är ansvarstagande inom alla delar i företaget. Ett företag som arbetar genomgående hållbart blir relevant för sina kunder, sina ägare och sina medarbetare. ESG (Environment, Social, Governance) och diskussioner om socialt ansvar, bolagsstyrning och miljömedvetenhet blir allt vanligare i såväl ledningsgrupper som i styrelserummet. ESG har blivit en ögonöppnare. Många bolag som funnits länge och haft en god utveckling, arbetar sannolikt redan hållbart. De agerar långsiktigt, är ansvarstagande och har gjort det utan att nödvändigtvis kommunicera detta under rubriken ”Hållbarhet”.

Det nya är nu att så många andra utanför själva bolaget också intresserar sig för att företaget bedrivs hållbart. Begreppet är omfattande och kraven mer detaljerade än tidigare.

Kraven på företag att bli mer hållbart ansvarstagande och att berätta hur man bedriver sin verksamhet blir allt tydligare och mer vanligt förekommande. Kraven kan ses i flera dimensioner. Investerare ställer krav utifrån flera olika perspektiv, som t.ex riskminimering, affärsmöjligheter, politisk anpassning och den nya taxonomin, som styr kapitalflöden och därmed tillgänglighet och pris på företagens finansiering. Kunder ställer krav utifrån värderingsgrunder om ett ansvarstagande, inte minst de områden som är ”heta” i den pågående samhällsdebatten. Medarbetare är påtagligt medvetna om kopplingen mellan att ha ett meningsfullt arbete och hur ansvarstagande deras arbetsgivare agerar.

Även från lagstiftande håll ökar kraven. Vi talar då främst om ett allt mer omfattande ESG-regelverk, som omfattar hela EU.

Många bolag har redan börjat anpassa sig till de nya lagstiftningarna och de ökade kundkraven genom att bland annat uppfylla de nya kraven på ESG rapportering i olika former och att upprätta en hållbarhetsredovisning. Flertalet bolag som ännu inte formellt omfattas av reglerna har ändå valt att rapportera för att de märkt de ökande kraven från sina intressenter; kunder, ägare och inte minst medarbetare.

Ett hållbarhetsperspektiv som naturlig del av bolagets arbetssätt uppfattas som äkta och blir en tillgång i affären. Syftet är att öka långsiktigheten och att bedriva ett ansvarstagande företagande. Utan att integrera ett äkta hållbarhetsperspektiv i den dagliga verksamheten blir ESG bara en extra pålaga, ytterligare en begränsande ”compliance” uppgift. Det gäller att vända denna pålaga till nytta för affären. För att inte hamna i ”green-washing” facket har också allt fler företagsledningar insett att ett konkret hållbarhetsarbete behöver integreras i verksamhetens alla delar och inte vara en ”papperstiger”.

Vi vet, utifrån vår egen praktiska erfarenhet, att många företag behöver hjälp med att utveckla och öka sin förståelse för de ESG krav som de förväntas och rekommenderas att följa. Mönstret är att rekommendationer senare blir regler, sen praxis och lagar i en nära framtid. Företagen och dess ledningar tjänar på att vara tidigt ute och vara förberedda.

Identifierade behov

Vi har identifierat fem områden, som vi vet att åtskilliga bolag och därmed bolagsledningar och styrelser behöver definiera, styra mot, kontrollera efterlevnaden, och följa upp och redovisa utfallet av, allt för att möta kunders, ägares och medarbetares förväntningar och krav och komma i fas med nuvarande och framtida ESG krav.

 • Bolagsstyrning
 • Riskanalys
 • Kontinuitetsplan, (eng. BCP – business continuity plan)
 • Digitalisering
 • Leverantörsbedömning och leverantörsutvärdering

Det finns naturligtvis ytterligare områden som, beroende på företagets unika situation, också kan vara av yttersta vikt att prioritera enligt samma synsätt men här har vi valt att begränsa oss.

Hög tid att integrera hållbarhet i verksamheten

Insikterna finns hos alla intressenter. EUs nya direktiv och krav kommer att införas även i Sverige. Exakt hur de kommer att se ut eller vilka standarder som kommer att gälla är ännu oklart, men det är helt klart att man valt, utifrån såväl konsumenters ökade insikter som politiska initiativ att ställa högre krav på hur våra resurser används, var kapitalet investeras och hur våra företags drivs och följs upp. Det som vi inte ens kände till och än mindre efterfrågade, uppfattas idag som sunt förnuft och ansvarstagande och kommer snart att vara lagkrav. De företag som redan nu moderniserar sig, integrerar hållbarhet och vågar kommunicera om de insatser som görs kommer att vara rustade för framtiden. De företagen kommer uppfattas som attraktiva arbetsgivare, tillförlitliga leverantörer och lönsamma investeringar.

 Anna Weiner Jiffer & Carl Renström

© HållbarTillväxt AB 2021

Ett långsiktigt ansvarstagande lägger grunden för tillväxt och lönsamhet

Ett långsiktigt ansvarstagande lägger grunden för tillväxt och lönsamhet

Att verka hållbart är att ta ansvar för en långsiktig fortlevnad. Kraven på ett utvecklat hållbarhetsarbete blir allt tydligare och omfattande på såväl stora och medelstora som mindre företag. Genom att ta rätt stegökar företag sin bärkraftighet på marknaden. HållbarTillväxt AB har utvecklat enkla metoder för att identifiera vilka delar inom det stora området Hållbarhet som är relevant för respektive bolag och dess intressenter.

 Ett systematiskt och väl integrerat hållbarhetsarbete är relevant för alla företag. HållbarTillväxt har identifierat fem olika fokusområden som alla är relevanta, men av olika dignitet beroende på vart ett företag befinner sig i.

Inför Kapitalanskaffning; Ett tydligt integrerat
hållbarhetstänk och ett fungerande ESG-arbete (Environmental Social Governance) är ofta en hygienfaktor för större investerare och ett absolut
krav för de instituitionella kapitalplacerarna.

Effektiv resursanvändning; Hållbar konsumtion och direkta kostnadsbesparingar ger ökad lönsamhet och därmed möjlighet till såväl förbättrad avkastning som tillväxt.

Krav från kunder och användare; Hållbarhetsarbete i form av spårbarhet och transparens i hela värdekedjan är idag en viktig del av såväl offentliga upphandlingar och som del av konsumentens köpbeslut.

Attraktiv arbetsgivare; Ett väl integrerat hållbarhetsarbete gör det lättare att attrahera, rekrytera och behålla kompetens, vilket leder till ökade möjligheter att utveckla företaget och minskade kostnader.

Varumärke; Företag stärker sitt varumärket genom att tydliggöra, kommunicera, respektera och leva efter hållbara värderingar

Ett bärkraftigt företag är ett företag där hållbarhetsarbetet syftar till lika delar för klimatet och socialt ansvarstagande som till varumärket. Tillsammans med HållbarTillväxt får svenska bolag hjälp med att integrera hållbarhetsarbetet i
affären och i den dagliga verksamheten för kunder, medarbetare och kommande generationer.
– Ett bra hållbarhetsarbete handlar inte bara om att arbeta grönare. Det handlar även om det sociala ansvar man tar, och på vilket sätt, samt även hur man utvecklar sitt företag långsiktigt lönsamt. På norska använder man ordet
”bärkraft” vilket är ett bra ord för att belysa vad hållbarhet egentligen handlar om. Vi utgår alltid från företagets affär och hur den kan optimeras och utvecklas över tid, utifrån alla intressenters perspektiv, säger Anna Weiner Jiffer,
grundare av HållbarTillväxt.
– Målsättningen är alltid att skapa en långsiktig, framåtkompatibel, ansvarsfull och lönsam tillväxt. Vi har förmågan att kunna förstå affären och lyfta den, för att skapa långsiktig lönsamhet. Det handlar om såväl kommunikation av det som redan görs som ett lärande och omställning till ett utökat ansvarstagande, systematiskt tänkade och agerande för de flesta företag.

When “Greed is good” meets trusting pension savers – The result is ALLRA

When “Greed is good” meets trusting pension savers – The result is ALLRA

Free Market fundamentalism
The big idea behind opening up a part of the Swedish mandatory pension savings systems to free market competition was to give pension savers access to better investment management and higher returns. This deregulation was based on the same free-market fundamentalism that dramatically changed the Swedish school system and care industry. The care sector got the Carema scandal. Schools’ PISA results dropped and the list of “free schools” not delivering proper education is still growing. Allra is the Pension savings industry’s version of free market reforms gone wrong.

Reality catches up
After more than twenty years of this experiment, it is clear that the collective of free-market pension managers did not improve returns for savers. On top of that, there have been several abuses by unscrupulous fund entrepreneurs taking money straight out of the pockets of the savers whose future pensions they were supposed to look after.  As can be seen with the discussions about Covid vaccination side effects, people hesitate when faced with even a very small risk of getting a very bad result from an active decision. They will rather sit on the fence than take a decision that turns out badly. If Allra are acquitted in the court of appeal, this may hurt the public’s trust in Sweden’s fund industry. This would be bad for the broader social contract where citizens are expected to shoulder an increasing responsibility for saving monies for their financial security during old age. If Allra are acquitted, the public’s trust in the fund industry as a reliable part of the social contract is at stake.

Dishonesty cleverly disguised
Most independent financial experts agree that what Allra did was dishonest and to the financial detriment of their savers. If Allra is acquitted again, it shows that it is possible to tap into savers’ money as long as it is done below the regulatory radar screen and you have good lawyers. The Allra scandal unfolded in the media in early 2017. The acquittal in the District Court caused many in the financial industry to shake their heads. Even Sweden’s Finance Minister Magdalena Andersson commented: “It sucks.”

The Allra owners had a company in Malta that acted as a purchasing centre and intermediary for the procurement of certain investments by the funds managed by Allra. These intermediaries added fat margins to unnecessarily complex financial instruments. These mark-up profits went to the owners who bought a helicopter and the most expensive villa in an exclusive suburb of Stockholm. A conservative estimate of the cost of these shenanigans to Allra’s pension savers is the Swedish Pensions Authority’s claim for damages of SEK 242 million (24MEUR) against Allra’s owners.

 

The consequences
Some of the well-known board members of Allra, who quickly resigned when the first alarming article was published, had to run the gauntlet in media, and then saw themselves being removed from several other positions of trust. Their clients understood more than the District Court and wanted to avoid being tainted.

The District Court’s acquittal has been appealed by the Swedish Pensions Authority. Another Pension Manager, Falcon Fund’s owners have been sentenced to prison for breach of trust. Two other players; Solidar and Independent funds have been hastily shut down. The Pension authority recently recovered 80 MSEK from the left-overs of their

Rikard Lundgren, Steendier

Anna Weiner Jiffer, Serendipity AB

Hög tid att skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig hållbarhetsrapport

Hög tid att skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig hållbarhetsrapport

För det moderna företaget är hållbarhet så mycket mer än att värna miljön. Det rör frågor om arbetsmiljö, jämställdhet, miljöpåverkan genom egen eller leverantörers verksamhet och att företaget kan bedriva verksamhet ansvarfullt och ekonomiskt hållbart. Det blir också allt viktigare att visa utåt hur hållbar ett företags verksamhet är.

Intressenterna styr
Kunder och användare är idag alltmer medvetna. Företagets värderingar och ansvarstagande är en viktig anledning för medarbetarna att stanna kvar. Ägare, långivare och investerare vill minimera risker och säkerställa en långsiktig lönsamhet. Till detta kommer myndigheter som ställer allt mer tuffa krav på en hållbar verksamhet.
En hållbarhetsredovisning är ett bra sätt att visa upp och klargöra vad ett företag har för ambitioner och för att visa vad man redan uppnått i sitt arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. En redovisning skall innehålla all information som behövs för att medarbetare, finansiärer och övriga intressenter ska kunna förstå konsekvenserna av företagets verksamhet och hur den verksamheten påverkar sin omgivning.

Hållbarhetsredovisningen är en viktig del i bolagets årscykel
Ett företags år kan grovt räknat beskrivas som ett kretslopp.
En hållbarhetsrapport redovisas med årsredovisningen och tas fram parallellt med den. Om ditt redovisningsår följer kalenderår är det hög tid att påbörja arbetet med Hållbarhetsredovisningen nu.
Det är styrelsens ansvar att en Hållbarhetsredovisning upprättas och att den uppfyller kraven. För att styrelsen ska kunna göra en bedömning av vad företaget ska rapportera måste företaget ta reda på vad dess intressenter (medarbetare, kunder, ägare osv.) anser vara väsentligt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Grundläggande krav
Redovisningen skall beskriva företagets affärsmodell och särskilt behandla dessa fyra olika områden:

 1. Miljö (exempelvis användning av vatten och energi, användning av mark, växtgasutsläpp och andra föroreningar)
 2. Sociala och personalrelaterade frågor (Exempelvis arbetsvillkor, hälsa och personsäkerhet, jämställdhet och kompetensutveckling samt dialog med lokalsamhället)
 3. Respekt för mänskliga rättigheter (exempelvis beskriva hur dessa efterlevs i hela värdekedjan och vad som görs för att förhindra att man bryter mot FN:s regelverk)
 4. Motverkande av korruption (exempelvis information om åtgärder mot korruption såväl internt som externt)

Redovisningen bör beskriva hur företaget positivt och negativt påverkar dessa områden. Dessutom bör redovisningen innehålla information om hur respektive område styrs och efterlevs. Självklart ska redovisningen förklara vad som görs för att nå ett bättre resultat. Det kan röra sig om kompetensförflyttningar för att följa med den digitala transformationen, att klimatkompensera för negativ miljöpåverkan, att effektivisera för att öka den långsiktiga lönsamheten eller att ställa om till en mer hållbar produktion.
Redovisningen skall också innehålla information om de väsentliga risker som företaget ser och vad som görs för att minimera dessa risker.
Upplysningarna bör vara tillräckliga för att läsaren ska få en förståelse för företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten.
Hållbarhetsrapportering ska tillämpas av alla större företag. Det innebär att för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ska mer än ett av följande kriterier vara uppfyllda:

 • medelantalet anställda ska ha uppgått till mer än 250
 • företagets balansomslutning ska ha uppgått till mer än 175 miljoner kronor
 • företagets nettoomsättning ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

 Hållbarhetsfrågor ur ett bredare perspektiv är allt viktigare. Många företag och kommuner kräver att deras handelspartners arbetar på ett hållbart sätt. Kunderna kräver detsamma.
En genomgång av hur hållbart företaget är och vilka åtgärder som krävs är snart en nödvändighet för de allra flesta bolag som har långsiktiga ambitioner. Att koppla en hållbarhetsredovisning till bokslutet för året är en mycket bra start.

Mer information och vanliga frågor och svar hittar du på www.hallbartillvaxt.eu

Författare: Anna Weiner Jiffer
Copyright, all rights reserved HållbarTillväxt Sverige AB 2020
Vi skapar och utvecklar långsiktigt lönsamma affärer.

 

 

Hållbarhetsredovisningen följer Bokslutsåret

CSRD – så mycket kostar det

Onsdagen den 3 april passerades en stor milstolpe i framtidens krav på företagens hållbarhetsredovisningar och ett steg närmare hållbara investeringar. Då lämnade regeringen in en proposition till riksdagen om lagändringar för att kunna implementera de nya omfattande kraven i CSRD, baserade på ett EU direktiv. De nya kraven ställer höga krav på transparens genom företagens hela värdekedjor och ger också positiva effekter genom att ge kunder, intressenter och finansmarknaden tillgång till information om ett företags påverkan på miljö och människor genomhela värdekedjan. Företagen skall, enligt de nya kraven, beskriva sitt miljö- och samhällsansvar samt ansvarfullt företagande och bolagsstyrning. En stor vinst som gagnar alla.

Omkring 1600–2 000 stora företag, ett hundratal små och medelstora noterade företag, 140 finansiella företag samt ett mindre antal dotterföretag berörs av de nya kraven på att upprätta och publicera en hållbarhetsrapport tillsammans med årsredovisningen. På pappret kanske det ser enkelt ut, men det kommer behövas nya strömmar av data, en system- och värdekedjeförståelse och en process som berör många funktioner företaget; från ekonomer, jurister, hållbarhetsansvariga och personal till affärsutveckling och inköp. Inte minst ledning och styrelse, som tydliggörs som ytterst ansvariga. Detta är heller inte ett engångsarbete utan det måste hända varje dag från och med den 1 juli 2024 då lagen ska träda i kraft. Informations skall samlas in, styrning skall efterlevas och kontrolleras, och granskas, på samma sätt som för finansiell rapportering.

Man uppskattar att den nya Årsredovisningen som är gjord i enlighet med Standarden som CSRD förespråkar ESRS – European Sustainability Reporting Standards – kommer innebära en utökning av antalet sidor på mellan 50-200 sidor. Självklart kommer det med en prislapp och företagen måste ta den investeringen som också ger affärsnytta och riskminimering på sikt.

Exempelvis bör ett stort noterat företag räkna med att det kommer kosta ca 3,5 miljoner kronor per år och ca 3 miljoner kronor i engångskostnader för att upprätta hållbarhetsrapporten efter de nya kraven. Kostnaden för granskningen av rapporten förväntas landa uppemot 4 miljoner kronor per år.

För stora onoterade bolag ligger summan avsevärt lägre men ändå runt ca 1,5 miljoner kronor årligen och 1,4 miljoner kronor i engångskostnader. Stora företag med mindre än 500 anställda landar i samma härad med ca 1,8 miljoner kronor årligen och ca 1,6 miljoner kronor i engångskostnader.

En viktig investering för framtidens hållbara investeringar.

Hur relevant är Hållbarhet och ESG, Egentligen?

Hållbarhet genomsyrar allt

Vi har idag ett ökat fokus på hållbarhet. Hållbart företagande handlar om betydligt mer än att ta miljömässiga hänsyn. Hållbarhet innebär att företaget arbetar med långsiktighet och är ansvarstagande inom alla delar i företaget. Ett företag som arbetar genomgående hållbart blir relevant för sina kunder, sina ägare och sina medarbetare. ESG (Environment, Social, Governance) och diskussioner om socialt ansvar, bolagsstyrning och miljömedvetenhet blir allt vanligare i såväl ledningsgrupper som i styrelserummet. ESG har blivit en ögonöppnare. Många bolag som funnits länge och haft en god utveckling, arbetar sannolikt redan hållbart. De agerar långsiktigt, är ansvarstagande och har gjort det utan att nödvändigtvis kommunicera detta under rubriken ”Hållbarhet”.

Det nya är nu att så många andra utanför själva bolaget också intresserar sig för att företaget bedrivs hållbart. Begreppet är omfattande och kraven mer detaljerade än tidigare.

Kraven på företag att bli mer hållbart ansvarstagande och att berätta hur man bedriver sin verksamhet blir allt tydligare och mer vanligt förekommande. Kraven kan ses i flera dimensioner. Investerare ställer krav utifrån flera olika perspektiv, som t.ex riskminimering, affärsmöjligheter, politisk anpassning och den nya taxonomin, som styr kapitalflöden och därmed tillgänglighet och pris på företagens finansiering. Kunder ställer krav utifrån värderingsgrunder om ett ansvarstagande, inte minst de områden som är ”heta” i den pågående samhällsdebatten. Medarbetare är påtagligt medvetna om kopplingen mellan att ha ett meningsfullt arbete och hur ansvarstagande deras arbetsgivare agerar.

Även från lagstiftande håll ökar kraven. Vi talar då främst om ett allt mer omfattande ESG-regelverk, som omfattar hela EU.

Många bolag har redan börjat anpassa sig till de nya lagstiftningarna och de ökade kundkraven genom att bland annat uppfylla de nya kraven på ESG rapportering i olika former och att upprätta en hållbarhetsredovisning. Flertalet bolag som ännu inte formellt omfattas av reglerna har ändå valt att rapportera för att de märkt de ökande kraven från sina intressenter; kunder, ägare och inte minst medarbetare.

Ett hållbarhetsperspektiv som naturlig del av bolagets arbetssätt uppfattas som äkta och blir en tillgång i affären. Syftet är att öka långsiktigheten och att bedriva ett ansvarstagande företagande. Utan att integrera ett äkta hållbarhetsperspektiv i den dagliga verksamheten blir ESG bara en extra pålaga, ytterligare en begränsande ”compliance” uppgift. Det gäller att vända denna pålaga till nytta för affären. För att inte hamna i ”green-washing” facket har också allt fler företagsledningar insett att ett konkret hållbarhetsarbete behöver integreras i verksamhetens alla delar och inte vara en ”papperstiger”.

Vi vet, utifrån vår egen praktiska erfarenhet, att många företag behöver hjälp med att utveckla och öka sin förståelse för de ESG krav som de förväntas och rekommenderas att följa. Mönstret är att rekommendationer senare blir regler, sen praxis och lagar i en nära framtid. Företagen och dess ledningar tjänar på att vara tidigt ute och vara förberedda.

Identifierade behov

Vi har identifierat fem områden, som vi vet att åtskilliga bolag och därmed bolagsledningar och styrelser behöver definiera, styra mot, kontrollera efterlevnaden, och följa upp och redovisa utfallet av, allt för att möta kunders, ägares och medarbetares förväntningar och krav och komma i fas med nuvarande och framtida ESG krav.

 • Bolagsstyrning
 • Riskanalys
 • Kontinuitetsplan, (eng. BCP – business continuity plan)
 • Digitalisering
 • Leverantörsbedömning och leverantörsutvärdering

Det finns naturligtvis ytterligare områden som, beroende på företagets unika situation, också kan vara av yttersta vikt att prioritera enligt samma synsätt men här har vi valt att begränsa oss.

Hög tid att integrera hållbarhet i verksamheten

Insikterna finns hos alla intressenter. EUs nya direktiv och krav kommer att införas även i Sverige. Exakt hur de kommer att se ut eller vilka standarder som kommer att gälla är ännu oklart, men det är helt klart att man valt, utifrån såväl konsumenters ökade insikter som politiska initiativ att ställa högre krav på hur våra resurser används, var kapitalet investeras och hur våra företags drivs och följs upp. Det som vi inte ens kände till och än mindre efterfrågade, uppfattas idag som sunt förnuft och ansvarstagande och kommer snart att vara lagkrav. De företag som redan nu moderniserar sig, integrerar hållbarhet och vågar kommunicera om de insatser som görs kommer att vara rustade för framtiden. De företagen kommer uppfattas som attraktiva arbetsgivare, tillförlitliga leverantörer och lönsamma investeringar.

 Anna Weiner Jiffer & Carl Renström

© HållbarTillväxt AB 2021

Ett långsiktigt ansvarstagande lägger grunden för tillväxt och lönsamhet

Ett långsiktigt ansvarstagande lägger grunden för tillväxt och lönsamhet

Att verka hållbart är att ta ansvar för en långsiktig fortlevnad. Kraven på ett utvecklat hållbarhetsarbete blir allt tydligare och omfattande på såväl stora och medelstora som mindre företag. Genom att ta rätt stegökar företag sin bärkraftighet på marknaden. HållbarTillväxt AB har utvecklat enkla metoder för att identifiera vilka delar inom det stora området Hållbarhet som är relevant för respektive bolag och dess intressenter.

 Ett systematiskt och väl integrerat hållbarhetsarbete är relevant för alla företag. HållbarTillväxt har identifierat fem olika fokusområden som alla är relevanta, men av olika dignitet beroende på vart ett företag befinner sig i.

Inför Kapitalanskaffning; Ett tydligt integrerat
hållbarhetstänk och ett fungerande ESG-arbete (Environmental Social Governance) är ofta en hygienfaktor för större investerare och ett absolut
krav för de instituitionella kapitalplacerarna.

Effektiv resursanvändning; Hållbar konsumtion och direkta kostnadsbesparingar ger ökad lönsamhet och därmed möjlighet till såväl förbättrad avkastning som tillväxt.

Krav från kunder och användare; Hållbarhetsarbete i form av spårbarhet och transparens i hela värdekedjan är idag en viktig del av såväl offentliga upphandlingar och som del av konsumentens köpbeslut.

Attraktiv arbetsgivare; Ett väl integrerat hållbarhetsarbete gör det lättare att attrahera, rekrytera och behålla kompetens, vilket leder till ökade möjligheter att utveckla företaget och minskade kostnader.

Varumärke; Företag stärker sitt varumärket genom att tydliggöra, kommunicera, respektera och leva efter hållbara värderingar

Ett bärkraftigt företag är ett företag där hållbarhetsarbetet syftar till lika delar för klimatet och socialt ansvarstagande som till varumärket. Tillsammans med HållbarTillväxt får svenska bolag hjälp med att integrera hållbarhetsarbetet i
affären och i den dagliga verksamheten för kunder, medarbetare och kommande generationer.
– Ett bra hållbarhetsarbete handlar inte bara om att arbeta grönare. Det handlar även om det sociala ansvar man tar, och på vilket sätt, samt även hur man utvecklar sitt företag långsiktigt lönsamt. På norska använder man ordet
”bärkraft” vilket är ett bra ord för att belysa vad hållbarhet egentligen handlar om. Vi utgår alltid från företagets affär och hur den kan optimeras och utvecklas över tid, utifrån alla intressenters perspektiv, säger Anna Weiner Jiffer,
grundare av HållbarTillväxt.
– Målsättningen är alltid att skapa en långsiktig, framåtkompatibel, ansvarsfull och lönsam tillväxt. Vi har förmågan att kunna förstå affären och lyfta den, för att skapa långsiktig lönsamhet. Det handlar om såväl kommunikation av det som redan görs som ett lärande och omställning till ett utökat ansvarstagande, systematiskt tänkade och agerande för de flesta företag.

When “Greed is good” meets trusting pension savers – The result is ALLRA

When “Greed is good” meets trusting pension savers – The result is ALLRA

Free Market fundamentalism
The big idea behind opening up a part of the Swedish mandatory pension savings systems to free market competition was to give pension savers access to better investment management and higher returns. This deregulation was based on the same free-market fundamentalism that dramatically changed the Swedish school system and care industry. The care sector got the Carema scandal. Schools’ PISA results dropped and the list of “free schools” not delivering proper education is still growing. Allra is the Pension savings industry’s version of free market reforms gone wrong.

Reality catches up
After more than twenty years of this experiment, it is clear that the collective of free-market pension managers did not improve returns for savers. On top of that, there have been several abuses by unscrupulous fund entrepreneurs taking money straight out of the pockets of the savers whose future pensions they were supposed to look after.  As can be seen with the discussions about Covid vaccination side effects, people hesitate when faced with even a very small risk of getting a very bad result from an active decision. They will rather sit on the fence than take a decision that turns out badly. If Allra are acquitted in the court of appeal, this may hurt the public’s trust in Sweden’s fund industry. This would be bad for the broader social contract where citizens are expected to shoulder an increasing responsibility for saving monies for their financial security during old age. If Allra are acquitted, the public’s trust in the fund industry as a reliable part of the social contract is at stake.

Dishonesty cleverly disguised
Most independent financial experts agree that what Allra did was dishonest and to the financial detriment of their savers. If Allra is acquitted again, it shows that it is possible to tap into savers’ money as long as it is done below the regulatory radar screen and you have good lawyers. The Allra scandal unfolded in the media in early 2017. The acquittal in the District Court caused many in the financial industry to shake their heads. Even Sweden’s Finance Minister Magdalena Andersson commented: “It sucks.”

The Allra owners had a company in Malta that acted as a purchasing centre and intermediary for the procurement of certain investments by the funds managed by Allra. These intermediaries added fat margins to unnecessarily complex financial instruments. These mark-up profits went to the owners who bought a helicopter and the most expensive villa in an exclusive suburb of Stockholm. A conservative estimate of the cost of these shenanigans to Allra’s pension savers is the Swedish Pensions Authority’s claim for damages of SEK 242 million (24MEUR) against Allra’s owners.

 

The consequences
Some of the well-known board members of Allra, who quickly resigned when the first alarming article was published, had to run the gauntlet in media, and then saw themselves being removed from several other positions of trust. Their clients understood more than the District Court and wanted to avoid being tainted.

The District Court’s acquittal has been appealed by the Swedish Pensions Authority. Another Pension Manager, Falcon Fund’s owners have been sentenced to prison for breach of trust. Two other players; Solidar and Independent funds have been hastily shut down. The Pension authority recently recovered 80 MSEK from the left-overs of their

Rikard Lundgren, Steendier

Anna Weiner Jiffer, Serendipity AB

CSRD – så mycket kostar det

Onsdagen den 3 april passerades en stor milstolpe i framtidens krav på företagens hållbarhetsredovisningar och ett steg närmare hållbara investeringar. Då lämnade regeringen in en proposition till riksdagen om lagändringar för att kunna implementera de nya omfattande...

Hållbar Tillväxt AB