CSR

Corporate Social Responsibility

CSR för ett hållbart företagande

CSR (Corporate Social Responsibility) handlar om företags- och andra organisationers sociala ansvarstagande och bidrar till bland annat effektiv riskhantering, förbättrade kundrelationer, ökad attraktionskraft hos arbetsgivare samt indirekt även till kostnadsbesparingar, tillgång till kapital och utvecklingsmöjligheter. CSR är viktigt för ett hållbart samhälle, konkurrenskraft och innovation. Modellen uppfordrar att företag och organisationer följer lagar och förordningar samt integrerar sociala, ekologiska, etiska, konsument- och mänskliga rättighetsaspekter i affärsmodeller, strategier och i operativ verksamhet.

En verksamhet som på ett medvetet och anpassat sätt tar sitt CSR-ansvar skapar många konkurrensfördelar då kunder efterfrågar ett ökat samhällsengagemang hos sina leverantörer.

HållbarTillväxt arbetar med socialt ansvarstagande hos företag och organisationer som behöver säkerställa att de tar sitt sociala ansvar på rätt sätt och omfattning.

HållbarTillväxt tjänster kan innebära att vi verkar för att aktiviteter och dialogen med de centrala intressenterna kompletteras med sociala insatser för det omgivande samhället när det är en naturlig förlängning av- och stärker affärsidén bakom kärnverksamheten. Vi arbetar systematiskt med en utvärdering av kundens hållbarhetsprofil för att identifiera lämpliga CSR-insatser utöver de som omfattar den egentliga affärsidén men som även bidrar till en hållbar utveckling i det omgivande samhället. Ofta baseras arbetet på de aspekter som presenteras i ISO 26000 för att säkerställa kvaliteten.

Det råder en viss förvirring runt begreppet CSR, eller SR som är socialt ansvarstagande, när det gäller verksamheter som inte drivs på affärsmässiga grunder. Det vanligaste är att man avser det ansvar företag och organisationer har för den påverkan man har i samhället där man verkar, alltid så mycket mer än enbart välgörenhet. Inkluderar man också organisationernas ekonomiska överlevnad brukar man istället tala om hållbarhet. I praktiken är CSR är en process för att integrera mänskliga rättigheter, miljö, socialt ansvar och anti-korruption i organisationens strategi och verksamhet. Organisationen ska se över, tänka innovativt och utveckla sin affärsmodell, sina produkter och tjänster så att man tar ansvar för de människor, samhälle och miljö som man påverkar. CSR kan i många fall också handla om att säkerställa att lagar efterlevs, t.ex. inom områden med svaga styrsystem, företags samhällsansvar och samhällsengagemang där företag och organisationer tar ansvar för deras påverkan på samhället.

CSR-arbetet ska för att få bästa möjliga effekt integreras på ett naturligt sätt i det dagliga operativa arbetet. Välgörenhet kan i sig vara väl motiverat om det är en naturlig konsekvens av företagets ordinarie verksamhet. Enstaka välgörenhetsinsatser som inte har någon relation till kärnaffären riskerar att betraktas som ett alibi för verkligt hållbarhetsarbete och kallas ibland för ”social wash”. Uppfattar intressenterna företagets CSR-verksamhet som en ren alibiåtgärd blir det istället kontraproduktivt och kan skapa en negativ syn på ett företags varumärke.

 

Hållbar Tillväxt AB