Tjänster

HållbarTillväxt Tjänster

När HållbarTillväxt hållbarhetskonsulter samverkar med företag och andra organisationer tar alltid sin utgångspunkt i affären och kärnverksamheten. Målet är att bidra till en långsiktig utveckling i de tre dimensioner; ekonomi, socialt och miljö och inte bara för företagets egen verksamhet utan även för det omgivande samhället och miljön.

Hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapport

HållbarTillväxt arbetar med organisationens interna resurser och kvalitetssäkrar redovisningsarbetet samt säkerställer en korrekt hållbarhetsrapport på den nivå och med det innehåll som företaget väljer och lagen kräver.

Systematiskt hållbarhetsarbete enligt ISO 26000

HållbarTillväxt bidrar till ett effektivt och strukturerat arbetssätt för organisationer som ska införa ett systematiskt hållbarhetsarbete i hela verksamheten enligt ISO 26000.

Hållbarhetsstrategier

Med växande fokus på hållbarhetssituationen väljer många verksamheter att ta fram en hållbarhetsstrategi som en del av övrigt strategiarbete.

Handledning inom hela hållbarhetsområdet

Många företag och organisationer har redan idag en roll eller person med ett uttalat hållbarhetsansvar. För många hållbarhetsansvariga innebär det nya arbetsuppgifter utöver ett uppdrag man redan har. Det kan då vara svårt att ”göra rätt saker och göra dem rätt”, d.v.s. arbeta ändamålsenligt och effektivt.  HållbarTillväxt erbjuder en handledningstjänst där hållbarhetsansvarig får ett stöd och ett bollplank i sitt arbete för att på ett enklare sätt lösa sitt uppdrag genom tydliga prioriteringar och enkla verktyg.

Information och utbildning

Hållbarhetsarbete har för många företag varit en naturlig och självklar del av ordinarie verksamhet under många år. Detta gäller framförallt tillverkande företag med en större miljöpåverkan. Med såväl ny lagstiftning som regeringens satsning på att Sverige ska bli ledande avseende de globala målen och Agenda 2030 har hållbarhetsfrågorna blivit aktuella för alla typer av verksamhet. HållbarTillväxt erbjuder överskådlig och lättillgänglig information och utbildning inom hållbarhetsområdet, t.ex.

  • Allmän orientering inom hållbarhetsområdet, lagens innebörd, krav på hållbarhetsrapporten, Sveriges position och målsättning inom Agenda 2030, de Globala målen etc.
  • Utbildning i praktiskt hållbarhetsarbete för hållbarhetsansvariga och affärsansvariga
  • Relevanta Hållbarhetsområden för varje enskild verksamhet, eftersom hållbarhetsbegreppet är mycket brett och olika för olika verksamheter. För att få verklig nytta för en verksamhet måste de speciella förutsättningarna och kraven ligga till grund för prioriterade områden

Hållbarhetsplaner

De flesta verksamheter behöver utveckla sitt sina hållbarhetsinsatser över tid för att det inte ska bli övermäktigt i början och för att möta omvärldens förändrade krav. HållbarTillväxt erbjuder en strukturerad process och standardiserad struktur för att ta fram en realistiskt och verklighetsförankrad hållbarhetsplan.

Affärsutveckling

Vid arbetet med hållbarhetsplaner och hållbarhetsstrategier kommer ofta insikter om nya och förändrade marknadsdrivkrafter och därmed också nya affärsmöjligheter för företaget. Målen som identifierats under arbetet behöver också bli en naturlig del av den ordinarie verksamhetsstyrningen som t.ex. i affärsplaneringen och i strategiarbetet. HållbarTillväxt erbjuder konsultstöd vid:

  • Strategiutveckling
  • Affärsplanering
  • Konkret affärsutveckling av produkter och tjänster

Second opinion

HållbarTillväxt genomför second opinion på företagets processer, planer, rapporter och strategier och annan ur ett hållbarhetsperspektiv för att öka utväxling av arbetet som effekten av kommunikationen.

Vi utvärderar och ger konkreta förbättringsförslag på t.ex.:

  • Hållbarhetsrapporten i sin helhet, t.ex. att utvärdera om den möter lagen krav fullt ut och identifiera förbättringspotential både före och efter revisorernas utlåtande
  • Företagsunik hållbarhetsprofil och val av hållbarhetsområden (fokusområden) samt intressentanalys, riskanalys och beskrivning av värdekedjan och affärsmodell
  • Policys; omfattning, innehåll, uppföljningsprocess etc.
  • Kommunikationsverktyg och genomslag av olika budskap
Hållbar Tillväxt AB