Tjänster

CSRD Readiness

HållbarTillväxt arbetar med organisationens interna resurser, kvalitetssäkrar redovisningsarbetet samt säkerställer en korrekt hållbarhetsrapport på den nivå och med det innehåll som företaget väljer och lagen kräver.

Affärsutveckling

HållbarTillväxt erbjuder konsultstöd vid strategiutveckling, affärsplanering och konkret affärsutveckling av produkter och tjänster.

Information och utbildning

HållbarTillväxt erbjuder överskådlig och lättillgänglig information och utbildning inom hållbarhetsområdet.

  Second opinion

  HållbarTillväxt genomför second opinion på företagets processer, planer, rapporter, strategier med mera ur ett hållbarhetsperspektiv för att öka lönsamheten och skapa ett mer långsiktigt arbetssätt.

   Hållbarhetsstrategier

   HållbarTillväxt hjälper er att ta fram en långsiktigt lönsam hållbarhetsstrategi utifrån er verksamhet och värdekedja.

   Rådgivning

   HållbarTillväxt erbjuder en rådgivningstjänst för att agera som stöd och bollplank i hållbarhetsarbetet genom tydliga prioriteringar och enkla verktyg.

   Hållbarhetsplaner

   HållbarTillväxt erbjuder en strukturerad process och standardiserad struktur för att ta fram en realistiskt och verklighetsförankrad hållbarhetsplan.

   Våra tjänster

   Affärsutveckling

   Vid arbetet med hållbarhetsplaner och hållbarhetsstrategier kommer ofta insikter om nya och förändrade marknadsdrivkrafter och därmed också nya affärsmöjligheter för företaget. Målen som identifierats under arbetet behöver också bli en naturlig del av den ordinarie verksamhetsstyrningen som t.ex. i affärsplaneringen och i strategiarbetet. HållbarTillväxt erbjuder konsultstöd vid:

   • Strategiutveckling
   • Affärsplanering
   • Konkret affärsutveckling av produkter och tjänster
   CSRD Readiness

   HållbarTillväxt arbetar tillsammans med organisationens interna resurser, kvalitetssäkrar redovisningsarbetet samt säkerställer en korrekt hållbarhetsrapport på den nivå och med det innehåll som företaget väljer och lagen kräver.

   Hållbar Tillväxt erbjuder följande stöd i arbetet med CSRD:

   • Kartläggning av värdekedjan
   • Dubbla väsentlighetsanalysen
   • Identifiering av vilka upplysningskrav som gäller och när
   • Nuläges och gapanalys
   • Hållbarhetsrapportering i enlighet med CSRD och ESRS
   • Utbildning för styrelse och ledningsgrupp och andra relevanta funktioner
   • Verksamhetsanpassad färdplan för att uppfylla kraven
   Rådgivning inom hela hållbarhetsområdet

   Många företag och organisationer har redan idag en roll eller person med ett uttalat hållbarhetsansvar. För många hållbarhetsansvariga innebär det nya arbetsuppgifter utöver ett uppdrag man redan har. Det kan då vara svårt att arbeta ändamålsenligt och effektivt. HållbarTillväxt erbjuder en rådgivningstjänst där den hållbarhetsansvarige får ett stöd och ett bollplank i sitt arbete för att på ett enklare sätt lösa sitt uppdrag genom tydliga prioriteringar och enkla verktyg.

   Hållbarhetsplaner

   De flesta verksamheter behöver utveckla sina hållbarhetsinsatser över tid för att det inte ska bli övermäktigt i början och för att möta omvärldens förändrade krav. HållbarTillväxt erbjuder en strukturerad process och standardiserad struktur för att ta fram en realistiskt och verklighetsförankrad hållbarhetsplan.

   Hållbarhetsstrategier

   Med växande fokus på hållbarhetssituationen väljer många verksamheter att ta fram en hållbarhetsstrategi som en del av övrigt strategiarbete. HållbarTillväxt hjälper er att ta fram en långsiktigt lönsam hållbarhetsstrategi utifrån er verksamhet och värdekedja.

   Information och utbildning

   Hållbarhetsarbete har för många företag varit en naturlig och självklar del av ordinarie verksamhet under många år. Detta gäller framförallt tillverkande företag med en större miljöpåverkan. Inom branscher som redan har regulatoriska krav på spårbarhet och transparens, såsom Livsmedel och läkemedel finns också redan mycket på plats. Det finns också olika krav från såväl kunder som investerare som redan idag tillgodoses.

   HållbarTillväxt erbjuder överskådlig och lättillgänglig information och utbildning inom hållbarhetsområdet, exempelvis:

   • EU-taxonomin, ett finansiellt verktyg för att bedöma hur hållbar en viss verksamhet är
   • Verksamhetsanpassning av CSRD och ESRS
   • OECD guidelines
   • Allmän orientering inom hållbarhetsområdet, lagens innebörd, krav på hållbarhetsrapporten för olika typer av bolag, Sveriges position och målsättning inom Agenda 2030 och koppling till de Globala målen.
   • Utbildning i praktiskt hållbarhetsarbete för hållbarhetsansvariga och affärsansvariga.
   • Relevanta hållbarhetsområden för varje enskild verksamhet, med utgångspunkt från branschen och kunderna.
   • CS3D
   • Dubbel väsentlighetsanalys

   ESRS steg för steg, från värdekedja och affärsmodell till verksamhetsanpassning och rapportering

   Second opinion

   HållbarTillväxt genomför second opinion på företagets processer, planer, rapporter och strategier ur ett hållbarhetsperspektiv för att öka lönsamheten och skapa ett mer långsiktigt arbetssätt.

   Vi utvärderar och ger konkreta förbättringsförslag på t.ex:

   • Hållbarhetsrapporten i sin helhet, t.ex. utvärdera om den möter lagens krav fullt ut och identifiera förbättringspotential både före och efter revisorernas utlåtande
   • Företagsunik hållbarhetsprofil och val av hållbarhetsområden (fokusområden) samt intressentanalys, riskanalys, beskrivning av värdekedjan och affärsmodellen
   • Policys; omfattning, innehåll, uppföljningsprocess etc.
   • Kommunikationsverktyg och genomslag av olika budskap

   När HållbarTillväxts hållbarhetskonsulter samverkar med olika bolag är utgångspunkten alltid affären och kärnverksamheten. Målet är att bidra till en långsiktig utveckling för bolaget. Att bidra till ökad lönsamhet och tillväxt genom en god styrning med såväl ett miljömässigt som socialt rimligt ansvarstagande, både för bolagens egna verksamhet och för det omgivande samhället, människorna och miljön.

   Hållbar Tillväxt AB