Vad säger lagen och vilka omfattas?

Idag har medelstora och större företag, ekonomiska föreningar och stiftelser av alla typer skyldighet att lämna en hållbarhetsrapport som ska göras allmänt tillgänglig i samband med årsredovisningen. Det är styrelsens ansvar att rapporten finns och den skall verifieras av företagets revisor.

Lagen gäller företag av alla typer, ekonomiska föreningar och stiftelser som fyller storlekskriterierna måste göra en hållbarhetsrapport. Organisationer som uppfyller två av följande tre kriterier under de senaste två åren omfattas av lagen:

  • Omsättning mer än 350 MSEK
  • Balansomslutning mer än 175 MSEK
  • Fler än 250 anställda

Syftet med hållbarhetsredovisningen är att ge utomstående bättre förståelse för bolagets verksamhet utöver vad den finansiella redovisningen ger. Områden som måste behandlas i bolagets hållbarhetsrapport är miljö, personal, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Innehåll

Redovisningen ska innehålla en kort beskrivning av företagets affärsmodell, vilket i hållbarhetssammanhang avser värdekedjan och dess intressenter eller företagets hållbarhetsprofil. Rapporten ska även beskriva de policys och granskningsförfaranden, resultat och de centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten, samt de risker som är väsentliga och en beskrivning hur dessa hanteras. I redovisningen bör det finnas information om miljöpåverkan, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och arbetet mot korruption. Det finns inga lagkrav på vilka mål som ska gälla men man kan med fördel utgå från FN:s globala utvecklingsmål i Agenda 2030. Lagen innebär att endast de mål som är relevanta för verksamheten ska redovisas.

Även mindre företag, som inte uppfyller de formella kraven, kan ha nytta av att göra en hållbarhetsrapport eftersom vissa kunder och investerare kräver detta. Det blir ett allt vanligare krav vid upphandlingar att leverantörerna har sitt hållbarhetsarbete preciserat i en rapport. Rapporten kan också vara en viktig del i bolagets profilering till såväl konsumenter och medarbetare som partners.

Företag väljer själva om man vill publicera sin rapport som en del av årsredovisningen eller som en separat handling. Om hållbarhetsrapporten är en separat handling skall den offentliggöras tillsammans med förvaltningsberättelsen, t.ex. genom att hållas tillgänglig på företagets webbplats. Förvaltningsberättelsen ska upplysa om webbpublicering och webbplats. I praktiken behöver rapporten vara klar samtidigt som årsredovisningen så att revisorn ska kunna ge ett utlåtande.

Hållbar Tillväxt AB