Om HållbarTillväxt

Vi skapar och utvecklar långsiktigt lönsamma affärer.

Om HållbarTillväxt

HållbarTillväxt är ett konsultbolag med lång samlad erfarenhet av hållbarhetsfrågor ur olika perspektiv. För oss har alltid hållbarhet varit så mycket mer än miljöhänsyn. Under senare år, inte minst efter 2015 då FN fastställde de nya hållbara utvecklingsmålen i Agenda 2030, har en bredare syn på hållbarhet vuxit fram som stämmer väl överens med vår uppfattning om ett äkta hållbarhetsarbete. Om en verksamhet ska vara långsiktigt livskraftig måste själva affären vara hållbar ur flera perspektiv.

Vår samlade erfarenhet av arbete med hållbarhet ur olika perspektiv, leverans av strategiska konsulttjänster och våra tidigare ledande befattningar med affärsansvar inom ett flertal olika branscher gör att vi kan bidra på ett relevent, pragmatiskt, affärsmässigt och rationellt sätt till företag och organisationers hållbarhetsarbete.

Anna Weiner Jiffer

Epost: anna.weiner.jiffer@hallbartillvaxt.eu

Grundare, ordförande och seniorkonsult HållbarTillväxt AB

Mångårig erfarenhet av bolagsledning- och utveckling inom flera branscher, ledarskap, förändringsarbete, affärs- och teknikutveckling, kvalitetssäkring, spårbarhet och transparens, kommunikation. Arbetat med strategisk affärsutveckling i 20 år som VD och affärsområdeschef i små och stora bolag i Sverige och internationellt. Erfarenhet från detaljhandel, bygg och infrastruktur, IT, fastigheter och medicinteknik, från bolag som Ellen AB, Railcare, Kungsleden, IKEA och Serendipity AB.

Civilingenjör Väg och Vatten och Chalmers Entreprenörsskola

Liselotte Söder

Epost: liselotte.soder@hallbartillvaxt.eu 

Varit verksam inom redovisnings- och skatteområdet i drygt 25 år, bland annat genom drift av egen redovisningsbyrå, som kontorschef för större redovisningsbyrå samt seniorkonsult med uppdrag som ekonomichef och CFO. Erfarenhet från såväl ägarledda företag som noterade bolag. Kompetens inom strategi och affärsutveckling, ekonomi- och verksamhetsstyrning samt ledarskap.

– Certifierad controller, auktoriserad redovisningskonsult
– Certifierad First North board and management training, Nasdaq Stockholm
– Certifierad GRI (Global Reporting Initiative) Standards för hållbarhetsredovisning

Annika Kristersson

Epost: Annika.kristersson@hallbartillvaxt.eu

Annika har mångårig erfarenhet av bolagsledning- och utveckling inom flera branscher och bolag, tex tele 2, Master card, Klarna, Hill & Knowlton och Folksam. Hon har främst ansvarat för kommunikation, intern och extern. I detta arbete innefattas såväl omvärldsbevakning, som krishantering och hantering av Media och Investor relations.

Examen i Media och kommunikation från Stockholms universitet.

Carl Renström

Epost: carl@renstrom.st

Mångårig erfarenhet av bolagsledning- och utveckling inom flera branscher. Juridik, ledarskap, produktutveckling, försäljning, compliance, it-utveckling och bank. Arbetat med strategisk affärsutveckling i 20 år som affärsområdeschef. 10 års erfarenhet med juridiskt arbete. Styrelseerfarenhet från svenska och internationella bolag. Handelsbanken, Visa Europe, Mässrestauranger AB, Beans in Cup AB

Juristexamen från Uppsala universitet.

Gloria Guldstrand

Epost: gloria.guldstrand@hallbartillvaxt.eu 

Gloria är ansvarig för att stödja organisationen med att identifiera relevanta miljöfrågor och hur dessa skall rapporteras för att följa lagstiftningen och öka lönsamheten för våra kunder.

Gloria har tidigare studerat vid University College London, Londons ledande multidisciplinära universitet samt har en mastersutbildning i hållbar stadsplanering från KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, i Stockholm.

Bland tidigare erfarenheter kan nämnas uppdrag hos Quest Consulting Sweden, Stockholms Stad och stiftelsen Human Bridge.

Johanna Jiffer

Epost: johanna.w.jiffer@hallbartillvaxt.eu 

Johanna har ansvar för att stödja organisationen med att identifiera relevanta sociala frågor och hur dessa skall rapporteras för att följa lagstiftningen och öka lönsamheten för våra kunder.

Johanna har jobbat på HållbarTillväxt sedan företaget grundades och har arbetat med CSRD sedan juni 2022. Johanna har en examen i praktisk filosofi från Lunds Universitet och skrev sin kandidatuppsats om CSRD med titeln: Moral Responsibility Applied on the Corporate Sustainability Reporting Directive. Hon har erfarenhet av att arbeta med bland annat dubbel väsentlighetsanalys, kartläggning av värdekedjor och risk- och möjlighetsanalys enligt CSRD.  

Hållbar Tillväxt AB