Vi erbjuder heltäckande konsultstöd; från rapporter till planer och ökad lönsamhet.

HållbarTillväxt är ett konsultföretag med seniora managementkonsulter som arbetar med företag och organisationer för att skapa långsiktigt ekonomiskt, mänskligt och miljömässigt hållbara verksamheter. Vi integrerar hållbarhetsarbetet i ordinarie verksamhet, bistår med beställarkompetens av experter och coachar ledning och styrelse vid affärsutveckling. Genom vår långa och breda affärserfarenhet, operativa kunskap och strategiska kompetens, vet och förstår vi hur det är att driva affär och utveckla verksamheter. Vi vet hur man implementerar förändringar och lever sina värderingar – på riktigt.

Vi skapar och utvecklar långsiktigt lönsamma affärer.

CSRD – ett sätt att framtidssäkra ditt bolag

Att ha en hållbar affär blir en allt viktigare konkurrensfördel. Samhället, kunder, investerare, talanger och konsumenter vill kunna utvärdrea och jämföra Företag och tjänster ur ett hållbarhetsperspektiv.

Därför har EU beslutat att utöka kraven för hållbarhetsrapportering genom ett nytt direktiv, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) och en standard som tydliggör hur man skall göra; ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

I denna korta film försöker HållbarTillväxt bena ut vad som är vad och hur ditt Företag kan anpassa rapporteringen till er ambitionsnivå och storlek.

Vi hjälper dig, både med att ta fram relevant nivå för att klara kraven, verksamhetsanpassade processer, verktyg och roller kopplat till rapporteringen och att genomföra förändringsarbetet. Kontakta oss så berättar vi mer! www.hallbartillvaxt.eu

CSRD READINESS – Allmänna upplysningar

ESRS 2 – Allmänna upplysningar är del av de europeiska hållbarhetsrapporteringsstandarderna (ESRS) och är en övergripande standard som gäller för alla bolag som ska rapportera enligt CSRD, oavsett vilken branschbolaget är verksamt inom. Syftet med standarden är att skapa ett ramverk för utarbetandet av hållbarhetsförklaringen med ändamålet att öka transparensen och jämförbarheten i hållbarhetsrapporteringen mellan europeiska bolag.

CSRD READINESS Dubbel väsentlighetsanalys

Den dubbla väsentlighetsanalysen (DVA), ’double materiality assessment’ (DMA) på engelska, är grunden för att bestämma omfattningen bolagets hållbarhetsrapport. Det är genom denna analys man fastslår vilka hållbarhetsfrågor som är väsentliga för respektive bolag och verksamhet. De hållbarhetsfrågor som är väsentliga bestämmer vilka tematiska standarder som blir applicerbara för ett bolag och som därmed skall ingå i hållbarhetsrapporten.

CSRD READINESS – Tillbörlig aktsamhet

Tillbörlig aktsamhet, på engelska ’due diligence’, är inom ramen för hållbarhetsrapportering den process som bolag använder för att identifiera, förebygga, begränsa och redovisa hur de hanterar faktiska och potentiella negativa konsekvenser för miljö och människor i samband med sin affärsverksamhet. Detta kan handla om bolagets påverkan på saker som arbetsvillkor, barn- och tvångsarbete, utsläpp av växthusgaser, avfallshantering, resursanvändning eller förorening av miljön genom den egna verksamheten eller i värdekedjan.

CSRD READINESS – Biologisk mångfald och ekosystem

Biologisk mångfald, som hänvisar till variationen av liv inom alla dess former och nivåer, från gener till arter och ekosystem, spelar en avgörande roll i att upprätthålla jordens livsuppehållande system. I den tematiska standarden ESRS E4 förväntas bolag redogöra för sin påverkan på biologisk mångfald och ekosystem genom den egna verksamheten såväl som aktiviteter uppströms och nedströms längs värdekedjan…

CSRD READINESS – Konsumenter och slutanvändare

Den tematiska standarden ESRS S4 – Konsumenter och slutanvändare fokuserar på företagets ansvar gentemot
de som använder sig av bolagets varor och tjänster. Bolag skall enligt denna standard redovisa hur deras
verksamhet och aktiviteter längs bolagets värdekedja påverkar dessa grupper, med ett särskilt fokus på aspekter
som integritet, säkerhet och tillgång till produkter och tjänster..

CSRD READINESS – Påverkade samhällen

ESRS S3 – Påverkade samhällen är en del av European Sustainability Reporting Standards (ESRS) och fokuserar på hur bolags olika aktiviteter längs värdekedjan interagerar med och påverkar olika samhällen med sin verksamhet, inklusive urfolk och lokala samhällen. Standarden betonar vikten av att respektera mänskliga rättigheter och säkerställa att verksamhet bedrivs på ett sätt som är rättvist och hållbart för alla berörda parter…

CSRD READINESS – Arbetstagare i värdekedjan

Syftet med den tematiska standarden ESRS S2 – Arbetstagare i värdekedjan är att tydliggöra vilken information bolaget ska rapportera på avseende arbetstagare i värdekedjan. Standarden ger instruktioner för hur bolag bör identifiera, hantera och rapportera väsentliga konsekvenser, risker och möjligheter för arbetstagare i värdekedjan som uppstår i samband med företagets egen verksamhet, uppströms (t.ex. hos leverantörer) eller nedströms (t.ex. hos kund)…

CSRD READINESS – Föroreningar

ESRS E2 – Föroreningar är delen inom de europeiska hållbarhetsrapporteringsstandarderna (ESRS) som fokuserar på de ämnen som företag släpper ut i verksamheten och värdekedjan vilket påverkar miljö och samhälle. Med föroreningar menas direkt eller indirekt överföring genom mänsklig verksamhet av ämnen, vibrationer, värme eller buller till luft, vatten eller mark…

CSRD READINESS – Ansvarsfullt företagande

ESRS G1 – Ansvarsfullt företagande är den tematiska standard som fokuserar på att klargöra bolagets strategier, metoder, processer och förfaranden, liksom dess resultat, vad gäller ansvarsfullt företagande och affärsetik. Standarden syftar till att främja god bolagsstyrning, ansvarsfull affärspraxis och etiskt uppförande längs hela värdekedjan.

CSRD READINESS – Resursanvändning och cirkulär ekonomi

Den femte tematiska standarden inom miljöinformation i de europeiska hållbarhetsrapporteringsstandarderna (ESRS), är E5 – Resursanvändning och cirkulär ekonomi och är en del av EU:s bredare strategi för att skapa en hållbar och resurseffektiv ekonomi. Den handlar om hur man skall beskriva bolagets resursanvändning, avfallshantering och arbete för en cirkulär affärsmodell. Standarden syftar till att öka transparensen av resursanvändning så att vi på sikt även minskar vårt avfall, maximerar återanvändning och återvinning samt minimerar vår miljöpåverkan genom hela produktlivscykeln

Hållbar Tillväxt AB