ESRS tematiska standarder

Dessa artiklar är del av den serie kortare texter som HållbarTillväxt AB skapat för att förklara, förenkla och gå igenom de olika stegen som just nu är högst aktuella inom hållbarhetsområdet; CSRD och ESRSESRS utgörs av sammanlagt 12 separata dokument varav 2 avser allmän och övergripande information (ESRS 1 och 2). De resterande 10, så kallade tematiska standarder, behandlar olika hållbarhetsfrågor uppdelade i miljösamhällsansvar och bolagsstyrning – på engelska Environment, Social and Governance, förkortas ESG. Uppfyllnad av de nya kraven i CSRD och rapportering enligt ESRS bygger på involvering av alla funktioner i en verksamhet, även styrelse och ledning. Styrelsen är ytterst ansvarig för hållbarhetsrapporteringen precis som för den finansiella rapporteringen. Likt den finansiella rapporten skall nu även hållbarhetsrapporten granskas av en extern revisor.

CSRD READINESS – Allmänna upplysningar

ESRS 2 – Allmänna upplysningar är del av de europeiska hållbarhetsrapporteringsstandarderna (ESRS) och är en övergripande standard som gäller för alla bolag som ska rapportera enligt CSRD, oavsett vilken branschbolaget är verksamt inom. Syftet med standarden är att skapa ett ramverk för utarbetandet av hållbarhetsförklaringen med ändamålet att öka transparensen och jämförbarheten i hållbarhetsrapporteringen mellan europeiska bolag.

CSRD READINESS Dubbel väsentlighetsanalys

Den dubbla väsentlighetsanalysen (DVA), ’double materiality assessment’ (DMA) på engelska, är grunden för att bestämma omfattningen bolagets hållbarhetsrapport. Det är genom denna analys man fastslår vilka hållbarhetsfrågor som är väsentliga för respektive bolag och verksamhet. De hållbarhetsfrågor som är väsentliga bestämmer vilka tematiska standarder som blir applicerbara för ett bolag och som därmed skall ingå i hållbarhetsrapporten.

CSRD READINESS – Tillbörlig aktsamhet

Tillbörlig aktsamhet, på engelska ’due diligence’, är inom ramen för hållbarhetsrapportering den process som bolag använder för att identifiera, förebygga, begränsa och redovisa hur de hanterar faktiska och potentiella negativa konsekvenser för miljö och människor i samband med sin affärsverksamhet. Detta kan handla om bolagets påverkan på saker som arbetsvillkor, barn- och tvångsarbete, utsläpp av växthusgaser, avfallshantering, resursanvändning eller förorening av miljön genom den egna verksamheten eller i värdekedjan.

CSRD READINESS – Biologisk mångfald och ekosystem

Biologisk mångfald, som hänvisar till variationen av liv inom alla dess former och nivåer, från gener till arter och ekosystem, spelar en avgörande roll i att upprätthålla jordens livsuppehållande system. I den tematiska standarden ESRS E4 förväntas bolag redogöra för sin påverkan på biologisk mångfald och ekosystem genom den egna verksamheten såväl som aktiviteter uppströms och nedströms längs värdekedjan…

CSRD READINESS – Konsumenter och slutanvändare

Den tematiska standarden ESRS S4 – Konsumenter och slutanvändare fokuserar på företagets ansvar gentemot
de som använder sig av bolagets varor och tjänster. Bolag skall enligt denna standard redovisa hur deras
verksamhet och aktiviteter längs bolagets värdekedja påverkar dessa grupper, med ett särskilt fokus på aspekter
som integritet, säkerhet och tillgång till produkter och tjänster..

CSRD READINESS – Påverkade samhällen

ESRS S3 – Påverkade samhällen är en del av European Sustainability Reporting Standards (ESRS) och fokuserar på hur bolags olika aktiviteter längs värdekedjan interagerar med och påverkar olika samhällen med sin verksamhet, inklusive urfolk och lokala samhällen. Standarden betonar vikten av att respektera mänskliga rättigheter och säkerställa att verksamhet bedrivs på ett sätt som är rättvist och hållbart för alla berörda parter…

CSRD READINESS – Arbetstagare i värdekedjan

Syftet med den tematiska standarden ESRS S2 – Arbetstagare i värdekedjan är att tydliggöra vilken information bolaget ska rapportera på avseende arbetstagare i värdekedjan. Standarden ger instruktioner för hur bolag bör identifiera, hantera och rapportera väsentliga konsekvenser, risker och möjligheter för arbetstagare i värdekedjan som uppstår i samband med företagets egen verksamhet, uppströms (t.ex. hos leverantörer) eller nedströms (t.ex. hos kund)…

CSRD READINESS – Föroreningar

ESRS E2 – Föroreningar är delen inom de europeiska hållbarhetsrapporteringsstandarderna (ESRS) som fokuserar på de ämnen som företag släpper ut i verksamheten och värdekedjan vilket påverkar miljö och samhälle. Med föroreningar menas direkt eller indirekt överföring genom mänsklig verksamhet av ämnen, vibrationer, värme eller buller till luft, vatten eller mark…

CSRD READINESS – Ansvarsfullt företagande

ESRS G1 – Ansvarsfullt företagande är den tematiska standard som fokuserar på att klargöra bolagets strategier, metoder, processer och förfaranden, liksom dess resultat, vad gäller ansvarsfullt företagande och affärsetik. Standarden syftar till att främja god bolagsstyrning, ansvarsfull affärspraxis och etiskt uppförande längs hela värdekedjan.

CSRD READINESS – Resursanvändning och cirkulär ekonomi

Den femte tematiska standarden inom miljöinformation i de europeiska hållbarhetsrapporteringsstandarderna (ESRS), är E5 – Resursanvändning och cirkulär ekonomi och är en del av EU:s bredare strategi för att skapa en hållbar och resurseffektiv ekonomi. Den handlar om hur man skall beskriva bolagets resursanvändning, avfallshantering och arbete för en cirkulär affärsmodell. Standarden syftar till att öka transparensen av resursanvändning så att vi på sikt även minskar vårt avfall, maximerar återanvändning och återvinning samt minimerar vår miljöpåverkan genom hela produktlivscykeln

CSRD READINESS – Vattenresurser och marina resurser

Den tematiska standarden E3 – Vattenresurser och marina resurser är en del av de europeiska hållbarhetsrapporteringsstandarderna (ESRS) och är framtagen för att instruera företag om hur man rapporterar på sin påverkan på vatten och hav. E3 täcker flera viktiga områden inom verksamheten. Däribland vattenförbrukning, vattenuttag och användningen av marina resurser samt identifieringen och hanteringen av risker som områden med vattenstress och hög vattenrisk.

CSRD READINESS – Klimatförändringar

När man står i startgroparna för att ta sig an CSRD och dess rapportering ser vi att det första området som majoriteten av bolagen börjar med är hållbarhetsfrågan klimatbegränsningar, under ESRS E1 – Klimatförändringar.

CSRD READINESS – Den egna arbetskraften

De nya kraven som ställs inom ESRS S1 – Den egna arbetskraften är mer omfattande än tidigare redovisningskrav och innebär transparent redovisning av villkoren för bolagets anställda. Ett av standardens syften är att göra det förståeligt i vilken utsträckning ett bolag följer internationella- och europeiska riktlinjer samt konventioner för mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Detta handlar bland annat om FN:s allmänna riktlinjer om de mänskliga rättigheterna…

Hållbar Tillväxt AB