Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet för alla

Ekonomisk hållbarhet betyder egentligen att säkerställa ett företags eller organisations långsiktiga överlevnad. Det gäller inte bara kommersiell verksamhet – det är lika viktigt för offentliga och ideella organisationer att ha en sund ekonomi som grund att stå på. Att säkerställa ett företags överlevnad är ingenting nytt men med en ökad medvetenhet om hållbarhetsperspektiven i allmänhet så har insikten om den långsiktiga överlevnaden ökat. Sunda affärer är också beroende av att verksamheten tar social hänsyn och respekterar miljön. Vinstintresset står alltså inte i motsats till hållbarhetsutvecklingen. Det är lönsamt att samverka, utveckla kunderbjudanden och att nyttja resurser på ett resurseffektivt och sunt sätt. I FNs mål för den globala utvecklingen, omsatt till Agenda 2030, är det tydligt att verklig hållbarhet också kräver en hållbar ekonomisk utveckling.

Ett systematiskt och genomtänkt hållbarhetsarbete utgör grunden för bättre affärer och verksamhet.

  • Ett hållbart företag får ett starkare varumärke. När konkurrensen ökar kommer medvetna företag som ligger i framkanten av utvecklingen att ha fördelar jämfört med mindre medvetna och utvecklade konkurrenter, vilket gynnar tillväxten.
  • En stark drivkraft för innovation och nytänkande uppstår när kundernas hållbarhetskrav och behov omsätts i en affärsutveckling av helt nya produkter och tjänster.
  • En levande och uppdaterad hållbarhetsanalys ökar medvetenheten och minimerar verksamhetens risker vilket minskar kostnader och undviker eventuell badwill.
  • En hållbar verksamhet innebär alltid att man eftersträvar en effektivare resursanvändning som i sin tur leder till lägre kostnader och högre vinst.
  • Det är lättare att attrahera investerare och kapital till en verksamhet som har en välgjord och verklighetsförankrad hållbarhetsdokumentation.
  • Arbetsgivare som har en sund och långsiktig affär ökar sin attraktionskraft. Framför allt för de yngre generationerna är en sund organisation i vid bemärkelse och sunda värderingar mycket viktigare än lön, roll och utvecklingsmöjligheter när man väljer arbetsgivare. Rätt kompetens är nödvändig för långsiktig överlevnad.
  • Vid offentlig och annan upphandling är hållbarhetskraven allt mer av en hygienfaktor för att över huvud taget komma i fråga som leverantör. En sund verksamhet skapar både tillväxt och ökad lönsamhet.
  • I kampen om att behålla medarbetare är en arbetsplats med tydliga hållbarhetsvärdringar en viktigt faktor som väsentligt kan minska kostnaderna för kompetensförsörjning och personalomsättning.

Vi säkerställer alltid att våra tjänster, förslag till beslut och åtgärder är affärsmässigt sunda, verklighetsförankrade, realistiska, praktiskt genomförbara och ekonomiskt hållbara. HållbarTillväxts konsulter har alltid den ekonomiska hållbarheten som grund i sitt arbete med företag och organisationer. Förhållningssättet grundar sig i, förutom lång hållbarhetserfarenhet, vår kompetens inom strategisk affärsutveckling. Vi har haft ett antal roller med fullt affärs- och personalansvar, därav är vi väl bevandrade när det kommer till att förstå ett företags behov och möjligheter men också de begränsningar och svårighet som uppstår i den dagliga verksamheten.

Hållbar Tillväxt AB