ISO 26000 Uppbyggnad

ISO 26000 innehåller omfattande råd, förslag och rekommendationer till åtgärder för socialt ansvarstagande. Den visar tydligt att socialt ansvarstagande har med den egna kärnverksamheten att göra. Organisationens beslut och aktiviteter påverkar inte bara den egna ekonomin utan också det omgivande samhället och miljön. För att övergripande förstå vad standarden går ut på kan man sammanfatta den på följande sätt.

7 generella principer

ISO 26000 innebär att organisationen förväntas ansluta sig till och i praktiken verka enligt sju generella principer.

Ansvarighet; organisationen är ansvarig för sin påverkan, positiv eller negativ, på ekonomin, samhället och miljön.

Transparens; organisationen ska vara transparent avseende sin påverkan på samhället och miljön.

Etiskt uppförande; organisationen ska grunda sin verksamhet på värderingar om ärlighet, rättvisa och integritet.

Respekt för intressenterna; organisationen ska beakta och ta hänsyn till intressenternas intressen

Respekt för rättsstaten; det är obligatoriskt att respektera rättsstaten, lagar och förordningar

Respekt för internationella uppförandenormer; organisationen ska följa de uppförandekoder som är relevanta för verksamheten och undvika alla former av medskyldighet.

Respekt för de mänskliga rättigheterna

Att ta ansvar

 ISO 26000 menar att socialt ansvar samt verkan för en sund och långsiktig global utveckling i en organisation främst innebär att:

 

  • Identifiera och bedöma hur betydande organisationens påverkan är.
  • Identifiera och bedöma organisationens inflytandesfär, vad man verkligen kan påverka.
  • Identifiera och involvera intressenter.
  • Fokusera på resultat och ständiga förbättringar.

Huvudområden

Standarden innehåller sju huvudområden och inom varje huvudområde ett flertal delområden. Huvudområdena är:

 

 1. Verksamhetsstyrning
 2. De mänskliga rättigheterna med åtta delområden
 3. Arbetsförhållanden med fem delområden
 4. Miljö med fyra delområden
 5. Goda verksamhetsmetoder med fem delområden, bland annat anti-korruption
 6. Konsumentfrågor med sju delområden
 7. Samhällsengagemang och utveckling med sju delområden

Inom varje huvudområde beskriver standarden vilka principer och beaktanden som är relevanta för respektive område. Inom varje delområde finns sedan ett antal åtgärder och förväntningar som kan tillämpas på organisationen. Genom att föreslå och ge exempel på åtgärder och förväntningar går arbetet att anpassa till alla olika typer av organisationer och verksamheters individuella och specifika behov. Det är denna flexibilitet som är grunden till att man har avstått från att använda skall-krav i standarden.

Hållbar Tillväxt AB