Vad innebär CSRD?

  • Den icke-finansiella rapporteringen skall granskas av extern revisor.
  • Krav på dubbel väsentlighetsanalys. Denna utgör basen för redovisning av miljö- och samhällspåverkan samt finansiell påverkan.
  • Redovisning av riskhantering, bolagsstyrning och policies, samt efterlevnad och uppföljning.
  • Utökat ansvar längs värdekedjan.

Vilka påverkas

av CSRD?

Företag som uppfyller minst två av följande kriterier är skyldiga att rapportera i enlighet med CSRD för räkenskapsåret 2024:

Intäkter överstigande 50 miljoner euro

Totala tillgångar som överstiger 25 miljoner euro

Fler än 500 anställda

Börsnoterade små och medelstora företag (10-250 anställda) för räkenskapsåret 2025.

Alla företag med noterade värdepapper på EU-reglerade marknader (med undantag för mikrobolag) för räkenskapsåret 2026.

Företag utanför EU som är börsnoterade på EU-reglerade marknader för räkenskapsåret 2027.

Med undantag för dotterbolag där (icke) EU-moderföretag uppfyller kraven.

Hållbar Tillväxt AB