Vad innebär CSRD?

  • Den icke-finansiella rapporteringen skall granskas av extern revisor.
  • Krav på dubbel väsentlighetsanalys. Denna utgör basen för redovisning av miljö- och samhällspåverkan samt finansiell påverkan.
  • Redovisning av riskhantering, bolagsstyrning och policies, samt efterlevnad och uppföljning.
  • Utökat ansvar längs värdekedjan.

Ny lagrådsremiss om implementeringen av CSRD i svensk lagstiftning

Den 15 februari 2024 lämnades en lagrådsremiss från regeringen om implementeringen av EU:s nya CSRD-direktiv i svensk lagstiftning, där man bland annat föreslår att tidplanen förskjuts för de bolag som omfattas först.

CSRD-direktivet omfattar i det första steget börsnoterade företag med minst 500 anställda som ska rapportera för räkenskapsår som inleds efter utgången av december 2023, det vill säga från och med den 1 januari 2024. Enligt den nya lagrådsremissen föreslås dock att direktivet ska gälla från och med den 1 juli 2024. Det innebär att dessa företag ska rapportera från och med räkenskapsår som inleds efter utgången av juni 2024, vilket i praktiken innebär för företag med kalenderår som räkenskapsår att man ska rapportera först från och med den 1 januari 2025.

 Tidplanen för övriga företag föreslås däremot inte skjutas upp vilket innebär att det andra steget av företag som omfattas av CSRD, ”Stora företag”, ska rapportera från och med det räkenskapsår som inleds efter utgången av december 2024, det vill säga från och med den 1 januari 2025. 

Däremot föreslås ändrade gränsvärden för ”Stora företag” i lagrådsremissen, vilka omfattar börsnoterade och onoterade företag som uppfyller mer än ett av följande villkor i två påföljande år:

  • > 550 MSEK i omsättning
  • > 280 MSEK i tillgångar
  • > 250 anställda 

Lagrådet granskar nu remissen och regeringen måste inkomma med en proposition till riksdagen senast den 19 mars.

 

Vilka påverkas

av CSRD?

Enligt EU är företag som uppfyller minst två av följande kriterier skyldiga att rapportera i enlighet med CSRD för räkenskapsåret 2024:

Intäkter överstigande 50 miljoner euro

Totala tillgångar som överstiger 25 miljoner euro

Fler än 500 anställda

Börsnoterade små och medelstora företag (10-250 anställda) för räkenskapsåret 2025.

Alla företag med noterade värdepapper på EU-reglerade marknader (med undantag för mikrobolag) för räkenskapsåret 2026.

Företag utanför EU som är börsnoterade på EU-reglerade marknader för räkenskapsåret 2027.

Med undantag för dotterbolag där (icke) EU-moderföretag uppfyller kraven.

Hållbar Tillväxt AB