Vad innebär CSRD?

  • Obligatorisk revision av icke-finansiell rapportering.
  • Krav på dubbel väsentlighetsanalys. Denna utgör basen för redovisning av miljö- och samhällspåverkan samt finansiell påverkan.
  • Redovisning av riskhantering, bolagsstyrning och policies, samt efterlevnad och uppföljning.

Vilka påverkas

av CSRD?

Företag som uppfyller minst två av följande kriterier är skyldiga att rapportera i enlighet med CSRD fr.o.m 1 januari 2024

Intäkter överstigande 40 miljoner euro

Totala tillgångar som överstiger 20 miljoner euro

Fler än 250 anställda

Alla företag med noterade värdepapper på EU-reglerade marknader (med undantag för mikrobolag).

Börsnoterade små och medelstora företag (10-250 anställda)

Företag utanför EU som är börsnoterade på EU-reglerade marknader.

Med undantag för dotterbolag där (icke) EU-moderföretag uppfyller kraven.

Hållbar Tillväxt AB