Finansmarknaden

Så ser finansmarknaden på hållbarhet

Så ser finansmarknaden på hållbarhet

Man är inte överens om hur ekonomisk hållbarhet ska definieras. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder regler eller normer för hushållning med resurserna, alltså en del av det vi idag kallar hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet handlar övergripande om att motverka fattigdom och om att alla ska ha råd att tillgodose sina grundläggande behov i relation till jordklotets ändliga resurser. Mer konkret handlar det om hållbar produktion och konsumtion samt hur de finansiella systemen kan bidra till ett hållbart samhälle.

HållbarTillväxt har valt att definiera ekonomisk hållbarhet som ett företags eller organisations långsiktiga överlevnad genom ekonomisk utveckling som inte sker på bekostnad av den miljömässiga och sociala hållbarheten. Andra ser ekonomisk hållbarhet endast som ett medel att uppnå målen om ekologisk och social hållbarhet men alla aspekter av hållbarhet hänger ihop. Om en verksamhet utvecklar alla tre delarna i balans säkerställer man en långsiktig överlevnad.

Intresset för hållbarhetsfrågorna har också ökat på finansmarknaden. Inom det finansiella systemet har det blivit viktigare att utvärdera hur hållbar en verksamhet är. Man talar ofta om hållbarhet med förkortningen ESG. ESG står för ”Environmental, Social and Governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och ägarstyrning.

Ur ett investerarperspektiv finns idag många initiativ som länkar samman ekonomiska aspekter med hållbarhetsområdet. Här följer några exempel.

Svenska riskkapitalföreningen

Som ett av de viktigaste områdena som Svenska riskkapitalföreningen verkar för är:

Verka för att Private Equity arbetar på ett fortsatt sunt sätt vad gäller etik, transparens och ESG

TCFD

Bakom initiativet med fokus på att främja upplysningen av konsekvent, tillförlitlig och tydlig klimatrelaterad finansiell information om företag . I juni 2017 presenterade det internationella organet Financial Stability Board rekommendationer för klimatrelaterade finansiella upplysningar – Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). TCFD:s riktlinjer utgår ifrån fyra områden; styrning, strategi, riskhantering samt mätvärden och mål.

Principles for Responsible Investments (PRI)

PRI är en oberoende förespråkare för ansvarsfulla investeringar som stöds av FN. PRI är ett internationellt nätverk av investerare som integrerar ekologiska, sociala- och ägarstyrningsperspektiv i sina investerings- och ägarbeslut.

United Nations Environment Programme – Finance Initiative (UNEP FI)

UNEP FI är ett partnerskap mellan UNEP och den finansiella sektorn med missionen att stödja hållbar ekonomi. Över 230 finansiella institutioner så som banker, investerare och börser samarbetar för att förstå hur ekologiska, sociala- och ägarstyrningsperspektiv påverkar den finansiella utvecklingen. Man arbetar med policys, deltar i förhandlingar och skapar nätverk för hållbar ekonomi.

Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsprofilen är utarbetad av Swesif och infördes på Pensionsmyndighetens fondtorg 2013. Den är obligatorisk för fonder med Miljö/Etisk märkning. Det är standardiserad information om en fonds inriktning avseende ansvarsfulla investeringar. Syftet är att tillgodose fondsparares och allmänhetens behov av enkel och överskådlig information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Hållbarhetsprofilen är en självdeklaration enligt en informationsstandard som fylls i av fondbolagen själva och har inte granskats eller godkänts av Swesif. Hållbarhetsprofilen är alltså inte en certifiering, märkning eller kvalitetsstämpel.

Hållbar Tillväxt AB