Sverige och hållbarhet

Sverige och hållbarhet

Sveriges regering satsar mycket på att Sverige ska bli internationellt ledande i genomförandet av Agenda 2030. På regeringens hemsida för Agenda 2030 kan man läsa följande.

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade, odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Detta innebär en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det globala systemet. I denna handlingsplan för 2018–2020 beskriver regeringen ett antal centrala åtgärder för hållbar utveckling som förväntas ge resultat och effekter under kommande år.

 

Agenda 2030 delegationen

Som en del i Sveriges genomförande av Agenda 2030 tillsatte regeringen i mars 2016 en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet. Agenda 2030-delegationen är en statlig kommitté med ett utredningsuppdrag från regeringen, men arbetar självständigt från regeringen och departementen. Mandatet löpte fram till mars 2019.

Delegationens uppdrag var att:

  • föreslå en övergripande handlingsplan till regeringen,
  • främja informations- och kunskapsspridning,
  • förankra Agenda 2030 genom en bred dialog med olika samhällsaktörer.

Förankring och gemensamt ägandeskap, brett deltagande och dialog var centrala delar av delegationens uppdrag. Delegationens arbete skedde därför i nära samråd med samverkansorgan, landsting, statliga myndigheter, forskarsamhället, arbetsmarknadens parter, näringslivet och civilsamhället. För långsiktigheten i agendans genomförande spelar också riksdagen en viktig roll i genomförandet. Barn och ungas perspektiv, deltagande och ägandeskap är också centralt i arbetet för hållbar utveckling.

Vi har regeringens uppdrag att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling. Den 14 juni 2018 beslutade regeringen om Sveriges handlingsplan för Agenda 2030. Den innehåller politiska åtgärder för åren 2018–2020 och lyfter fram sex tvärsektoriella fokusområden som bygger på det förslag som Agenda 2030-delegationen lämnade till regeringen 1 juni 2017. De sex områden som handlingsplanen fokuserar på är jämlikhet och jämställdhet, ett hållbart samhälle, en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi, ett starkt näringsliv med hållbart företagande samt en hållbar och hälsosam livsmedelskedja.

Hållbar Tillväxt AB