Historia

Kort om hållbarhetsarbetets historia

Hållbarhet är ingen ny företeelse. Även om man initialt var fokuserad på miljöområdet så har en utveckling pågått sedan tidigt 70-tal.

1972
Stockholmskonferensen:
FN:s konferens om mänsklig miljö var den första miljökonferens och hölls i juni 1972 i Stockholm med 114 deltagande länder. Konferensen resulterade i Stockholmsdeklarationen som ligger till grund för den internationella miljörätten.

1987
Brundtlandsrapporten:
 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, är en rapport utarbetad av FN:s Världskommission för miljö och utveckling under ordförandeskap av Gro Harlem Brundtland. Målet för miljöarbetet definierades i rapporten som: “En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

1999
Vid World Economic Forum i Davos presenterade FNs generalsekreterare Kofi Annan ett upprop ” Global Compact of shared values and principles” avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Detta är grunden till UN Global Compact som är ett FN-anknutet initiativ från ledare i stora nationella och multinationella bolag och som ansluter sig till 10 principer för ett hållbart och ansvarsfullt näringsliv. Initiativet är frivilligt och mer än 12 000 företag och organisationer, varav flera hundra svenska, i 145 länder är anslutna till Global Compact.

2000
FNs generalförsamling beslutade om FNs Millenium Deklaration för ett globalt partnerskap. Deklarationen omfattade 8 specifika mål som skulle nås senast 2015; utplåna extrem fattigdom, säkerställa jämställd utbildning, främja jämställdhet mellan könen, minska barnadödlighet, förbättra mödrahälsovård, bekämpa HIV och AIDS, säkerställa hållbar miljö samt globalt partnerskap för utveckling.

2014
EU utfärdar direktivet 2014/95/EU om att företag ska offentliggöra icke-finansiell information avseende miljö, sociala förhållanden och anställda, mänskliga rättigheter, antikorruption samt jämställt styrelsearbete, vilket ska ge intressenter översiktlig och väsentlig kunskap om företagets värderingar och konsekvenser av dess verksamhet.

2015
FNs generalförsamling fattar i september detta år beslut om Globala mål för hållbar utveckling Agenda 2030, Global Sustainable Development Goals (SDG), vilka nu ersätter millenium-målen och har antagits av nästan alla länder i världen.

2016
Regeringen utser Agenda 2030-deligationen, en statlig myndighet vars övergripande uppdrag är att stödja och stimulera arbetet för att Sverige ska bli ledande i att uppnå de Globala utvecklingsmålen

2016
För att implementera EU-direktivet 2014/95/EU i Sverige beslutade riksdagen om ett tillägg till Aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen (Lag (2016:947) gällande vissa företags skyldighet att redovisa hållbarhetsrapporter.

Hållbar Tillväxt AB