FAQ

Några vanliga frågor

Varför skriver och publicerar HållbarTillväxt artiklar som tillsynes inte handlar om hållbarhet?

Svar: HTAB skriver om det som vi tror påverkar bolags långsiktiga utveckling och överlevnad. Det handlar således om de ting, trender och omvärldsförändringar som kan påverka företagsutveckling. Vi har t.ex skrivit om korruption, personalvård och nya metoder för klimatberäkningar, men också om digital transformation, kompetensförflyttning och hur företag kan förhålla sig till Covid-19.

Vad innebär digital transformation?

Svar: Digital transformation är en djupgående och ökande omvandling av affärsaktiviteter, processer, kompetenser och modeller för att fullt ut kunna leverera förändringar och möjligheter inom digitala teknologier.

Vad innebär det att man som företag arbetar med digital transformation?

Svar: Att jobba med digital transformation innebär att planera och genomföra en genomgripande förändring i ett bolags alla processer och invanda beteenden i alla avdelningar för att nå gemensamma mål. Först behöver man förstå vilka mål som är möjliga och enas om dem för att sedan identifiera vad som behöver göras för att nå dem. Syftet med förändringen är att sträva efter att ha en pågående optimering av ett företags processer, divisioner och affärs-ekosystem i en alltid uppkopplad och sammankopplad värld. Förmågan att bygga relationer och förstå sina partners och kunders behov är nyckeln till framgång.

Hur tar man reda på om vi har rätt information i våra digitala medier?

Svar: Utgå ifrån er önskade målgrupp och ta reda på vilken typ av information de konsumerar i vilka olika typer av media.

Måste vi göra en särskild hållbarhetsrapport om vi redan arbetar med detta och har det beskrivet på olika ställen i vår årsredovisning?

Svar: Hållbarhetsrapporten kan vara en separat handling eller en integrerad del av årsredovisningens förvaltningsberättelse men alla delar som lagen kräver måste vara med och lätta att identifiera i texten.

Vilka måste göra en hållbarhetsrapport?

Svar: Enligt lagen måste företag av alla typer, ekonomiska föreningar och stiftelser av en viss storlek, som uppfyller minst två av följande kriterier:

  • Minst en omsättning 350 miljoner kronor
  • Minst en balansomslutning 175 miljoner kronor
  • Minst 250 anställda

under de två senaste åren.

Från när gäller den nya lagen?

Svar: Lagen antogs 1 december 2016 och gäller från och med det räkenskapsår som börjar 1 januari 2017 eller senare.

Gäller den nya lagen om hållbarhetsredovisning även utlandsägda dotterbolag?

Svar: Ja, men om moderkoncernen gör en hållbarhetsredovisning som även omfattar det svenska dotterbolaget och samtliga dotterbolag till det svenska bolaget och om redovisningen motsvarar lagkraven så kan det svenska dotterbolaget i sin förvaltningsberättelse hänvisa till moderkoncernens redovisning, med tydliga hänvisningar var denna rapportering finns.

Om vi har implementerat GRI standards redan, uppfyller vi kraven på hållbarhetsrapportering då?

Svar: Det beror på. Om företaget i sitt GRI-arbete har en dokumenterad riskanalys och en beskrivning av hur riskerna hanteras samt en beskrivning av uppföljning och utfall av hållbarhetsrelaterade policys, så uppfylls lagkraven.

Hur kan man använda sig av hållbarhetsrapporten?

Svar: Hållbarhetsrapporten kan vara till nytta för företaget på många sätt. Det självklara är att man är ett seriöst företag som följer lagen. Den kan också användas i varumärkesarbetet eller i arbetet med att stärka ställningen som en attraktiv arbetsgivare. Resultatet av hållbarhetsarbetet kan t.ex. också identifiera olika förbättringsområden, kostnadsbesparingar och som underlag för nya affärsidéer.

Varför skall man hållbarhetsredovisa?

Svar: det enkla svaret är att det är ett lagkrav för företag, ekonomiska föreningar och stiftelser av en viss storlek. För mindre företag kan det vara värdefullt att hållbarhetsrapportera även om man inte omfattas av lagkraven eftersom det blir vanligare att det krävs vid upphandlingar och av kunder.

Vad är hållbarhet?

Svar: Idag menar de flesta att hållbarhet inte bara är en god miljö utan att även en hållbar ekonomi och hållbara förhållanden för människor, alla tre i balans, ingår i begreppet hållbarhet. Syftet är att vi ska skapa goda förutsättningar för alla på jorden idag och för kommande generationer.

Måste vi koppla våra mål till de Globala målen?

Svar: Nej, det finns inget lagkrav på att en organisation måste koppla sina hållbarhetsmål till de globala målen men lagstiftaren har ansett att det vore det bästa. Organisationens mål måste bara omfatta områdena i lagen (miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och anti-korruption).

När måste vi vara klara med rapporten?

Svar: Rapporten skall publiceras när årsredovisningen görs allmänt tillgänglig, t.ex. när den lämnas in till Bolagsverket eller läggs ut på er hemsida. Då ska revisorn hunnit granska rapporten och också hunnit skriva sitt utlåtande till årsredovisningen. Beroende på hur ni överenskommer med revisorn så behöver rapporten vara klar en till två månader innan den skall publiceras. För de företag som har kalenderår innebär det att rapporten behöver vara klar i slutet av april eller under maj 2018.

Hållbar Tillväxt AB