Enligt den nya lagstiftningen från EU skall alla större bolag göra en dubbel väsentlighetsanalys för att kunna redovisa enligt de nya ESG-kraven. Men vad innebär det egentligen att göra en dubbel materialitetsanalys? Anna Weiner Jiffer från Hållbar Tillväxt reder ut begreppen. “Att göra en dubbel materialitetsanalys handlar om att tydliggöra vilka delar av ett företags hela värdekedja som kan påverka människa, miljö, samhälle och den ekonomiska påverkan för företaget”. 

  • Första steget är att rita upp värdekedjan. Vilka varuflöden och vilka ekonomiska flöden finns i affären? Tydliggör vad som händer innan din operativa verksamhet tar vid (uppströms) och vad som sker i ditt företags operationella verksamhet (din egna verksamhet) respektive vad som sker efter att din egna verksamhet är klar med sin del av värdekedjan (nedströms).
  • Gå sedan igenom vilka intressenter det finns längs värdekedjan. Det innebär att förtydliga vilka som kan påverkas positivt eller negativt av verksamhetens aktiviteter eller uteblivna aktiviteter. Intressenter som kan påverkas är exempelvis medarbetare, leverantörer och omgivande natur. Intressenter är också de som, av någon anledning har behov av den hållbarhetsdata som din verksamhet redovisar. Det kan till exempel vara en bank eller en kund.
  • Därefter är det dags att identifiera om det förekommer en möjlig eller verklig risk, eller kanske till och med en möjlighet med avseende på s.k. hållbarhetsparametrar – i lagstiftningen kallade Sustainability matter. Det är i första hand risker som behöver identifieras eftersom det är just dessa som man vill förebygga och förhindra.
  • När alla risker och möjligheter identifierats längs värdekedjan skall väsentligheten bedömas. Det innebär att hitta de verkligt stora sakerna som påverkar och som man kan påverka. Dessa skall sedan vägas mot hur allvarlig risken är och vilken omfattning en eventuell skada kan ha. Man väger också in om skadan är irreparabel. Om det föreligger en risk för negativ påverkan på mänskliga rättigheter väger detta tyngre. Påverkans allvarlighet sätts sedan i relation till den finansiella påverkan den skulle ha på verksamheten om det inte gjorts eller helt avhjälpts. Det är inte meningen att ett bolag skall tvingas på obestånd för att undvika en hanterbar risk.

När väsentliga påverkansfaktorer är identifierade och kvantifierade skall verksamheten styras efter dem på ett sätt så att man får en tillfredsställande kontroll på dem. Till detta skall det sättas mål och planer som visar hur målen skall nås. Dessutom skall företaget redovisa hur man uppfyller målen och vilka resultat man har inom varje hållbarhetsområde. Denna genomlysning och ökade kontroll leder ofta till ökad effektivitet och därmed besparingar.

 

Anna Weiner Jiffer 
© HållbarTillväxt AB 2023

Hållbar Tillväxt AB