EU:s nya CSRD-direktiv klargör att företag måste tillhandahålla en hållbarhetsrapport som besvarar frågor gällande miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning. Detta ställer höga krav på företag samtidigt som kraven öppnar upp för möjligheter att göra skillnad gällande socialt ansvarstagande i hela värdkedjan, menar HållbarTillväxt AB.

Det nya direktivet omfattar bolag som är listade eller uppfyller 2 av följande: 250 anställda, har en omsättning på minst 40 miljoner euro eller 20 miljoner euro i totala tillgångar.

Kraven på att redovisa ett ökat socialt ansvarstagande längsmed hela värdekedjan kommer leda till förändring. Redovisningen kommer att innefatta exempelvis om det föreligger risk för brott mot de mänskliga rättigheterna och hur bolaget arbetar för att förhindra detta. I förlängningen ska greenwashing minska och fler ska få insikt i och en förståelse för den påverkan bolag har samt vilket förebyggande arbete som krävs, förklarar Johanna Jiffer, hållbarhetskonsult på HållbarTillväxt.

Kort sagt måste företag redan för år 2024 kartlägga hela sin värdekedja, som innefattar alla inköp (uppströms), den egna verksamheten, och allt som sker med produkten eller tjänsten efter att den har lämnat företaget (nedströms).

– Risker innefattar alltifrån barnarbete och tvångsarbete till osäkra arbetsförhållanden och –villkor. Tvångsarbete är förekommande i exempelvis Filipinerna, Indonesien och Kina. Många svenska bolag importerar härifrån. Med det sagt så finns det även i dagens Sverige branscher där liknande undermåliga förhållanden råder, som i exempelvis byggbranschen eller bärplockning.

En stor utmaning är dålig spårbarhet i kombination med att många av de produkter som vi idag använder består av blandade komponenter som kan komma från olika länder med olika producenter. Införandet av CSRD-direktivet kommer att innebära en mer utbredd transparens i hela värdekedjan – från produktion till konsument och återvinning. I detta nya regelverk ställs det krav på såväl transparens och spårbarhet som granskning och jämförbarhet.  

Det måste finnas spårbarhet, tydlighet, ärlighet och en uttalad, väl beskriven vilja med målsättningar inom hållbarhet hos varje företag för att uppnå det nya regelverket. Vår uppgift är att hjälpa företagen nå sin målsättning på såväl lönsamhet som ansvarstagande i värdekedjan, avslutar Johanna Jiffer.

Hållbar Tillväxt AB