Hållbarhet är så mycket mer än bara miljöfrågor. Begreppet innefattar hur man utvecklar människor och bolag på ett ansvarsfullt sätt, att säkra framtida tillväxt. Det handlar om både innovation, riskminimering och resultatutvecking.

Hållbarhetsfrågan blir också allt viktigare för investerare, särskilt professionella investerare, som pensionfonder och internationella förvaltare. Bolag som vill anskaffa kapital behöver därför säkerställa att man motsvarar investerarnas krav och att man tydligt kommunicerar sin hållbarhetsstatus.
Investerarna föredrar att bolagen använder vedertagna standarder och modeller, särskilt de som rekommenderas i finansbranschen, för såväl jämförbarhet som undvika klander. HållbarTillväxt konsulter har stor erfarenhet av boalgsledning i bolag av olika storlek och branscher
samt av notering på mindre och större marknadsplatser, publika nyemissioner, verkställande ledning samt styrelsearbete i noterade och onoterade bolag. Tillsammans med vår erfarenhet av hållbarhetsarbete ur olika perspektiv kan vi identifiera ett bolags aktuella behov avseende hållbarhet ur ett investeringsperspektiv.HållbarTillväxt kan bistå med inventering, förbättring och paketering av
bolags hållbarhetsstatus för att säkerställa att investerarnas krav tillgodoses inför kapitalanskaffning.


DD avseende Hållbarhet

Vår hållbarhets-due dillilgence utgår från en strukturerad analys av verksamhetens hållbarthetsprofil vilken identifierar de hållabarhetsområden som är väsentliga och relevanta för ett specifikt bolag.

Därefter följer en Regulatorisk omvärldsbevakning, utvärdering av lämpliga standarder och en riskanalys ur ett hållbarhetsperspektiv samt översyn av hållbarhetsrapporten. Vid behov kan vi också upprätta en Hållbarhetsrapport.

Resultatet blir en GAP-analys som beskriver nödvändiga förbättringsområden där HållbarTillväxt vid behov också kan bidra som stöd, utförare eller beställare till relevant underkonsult för att ernå rätt nivå.

  • Kommunikation av bolags hållbarhetsarbete
  • Identifierar investareres krav på hållbart företagnde inför kapitalanskaffning.
  • Förbereder bolaget för investerar presentationer
  • Hållbar affärsutveckling

HållbarTillväxt bidrar med;

  • Hållbarhets DD
  • Idientifiering bolagets hållbarhetsstatus
Hållbar Tillväxt AB