Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapporten enligt lagen och för effektiv kommunikation

Hållbarhetsrapporten kan bli en värdefull plattform och inte bara en administrativ börda för att uppfylla lagkraven. En välgjord rapport kan användas till så mycket mer. Den är en beskrivning och sammanfattning av allt hållbarhetsarbete som organisationen gör; hur man utvecklar verksamheten för den långsiktiga överlevnaden, hur man interagerar med det omgivande samhället och miljön och hur man rustar sig för framtida möjligheter och risker. Så varför inte kommunicera det enkelt och tydligt till alla intressenter?  HållbarTillväxt har metoder och verktyg för ett effektivt redovisningsarbete och är certifierade för rapportering enligt GRI Standard.

Kraven på hållbarhetsrapport har nu funnits sedan redovisningsåret 2017. Erfarenheterna vi möter är att olika verksamheter har använt den på helt olika sätt. En del säkerställer enbart att man motsvarar lagstiftningen medan andra har använt den aktivt i både sin interna som den externa kommunikationen.

Många kunder, både konsumenter och kommersiella aktörer, börjar intressera sig för leverantörers och samarbetsparters hållbarhetssituation och då kan ett effektivt sätt att kommunicera det egna arbetet vara att rapprotera på ett tydligt och enkelt sätt. Vid offentliga upphandlingar börjar man ställa krav på en dokumenterad hållbarhetsredovisning för att man ska kunna få lämna anbud.

Ägare och andra investerare vill veta hur organisationen tar tillvara tillväxtmöjligheter och hanterar risker, inte enbart de ekonomiska, och det går utmärkt att presentera i en särskild rapport.

En välgjord hållbarhetsrapport kan underlätta det interna värderingsarbetet och var underlag för attitydförändringar.  Den kan också hjälpa till att skapa en samsyn i organisationen om verksamhetens möjligheter och utmaningar och därmed tydliggöra behovet av utveckling och förändringsarbete. Ofta konstaterar man också att ”vad som blir mätt blir också gjort”. Den kan också vara ett verktyg för ena sammanslagna organisationer och skapa en vi-känsla.

Vi arbetar kontinuerligt tillsammans med uppdragsgivaren för att göra redovisningen anpassad till varje kunds specifika situation. Hållbarhetsredovisningen kan göras mer eller mindre omfattande. Många företag och organisationer väljer att genomföra arbetet i flera steg. För den verksamhet som inte tidigare hållbarhetsrapporterat gäller det att ta första steget till en enkel och grundläggande rapport, medan andra behöver fortsätta ett redan påbörjat arbete med mer omfattande upplysningar.

HållbarTillväxt hjälper till att välja nivå och omfattning på redovisningsarbetet relaterat till verksamhetens behov och de lagkrav som finns. Vi kan i samarbete med medarbetare i organisationen leda och driva hela redovisningsarbetet och framställningen av en färdig rapport. I andra fall så fungerar vi som coacher och bollplank till interna resurser som själva ansvarar för genomförande.

HållbarTillväxt arbetar alltid interaktivt med uppdragsgivarens medarbetare för att ta fram verksamhetens unika hållbarhetsprofil. Tillsammans analyserar vi vilka hållbarhetsområden som är de mest relevanta för varje enskild verksamhet. Relevansen utgår från de globala målen kompletterat med hållbarhetsområden från ISO 26000 samt bransch- och verksamhetsspecifika områden.

Därefter prioriterar vi de viktigaste områdena att fokusera på baserat på intressenternas behov och krav och organisationens strategiska målsättning. Vi hjälper till att formulera tidsatta och mätbara mål samt att hitta vettiga resultatindikatorer.

Nästa steg är en strukturerad sammanställning av insamlad information och data som blir ett kvalitetssäkrat underlag för företagets egen framställning av en hållbarhetsrapport. Vi kan också koordinera arbetet fram till ett publicerbart dokument, t.ex. i företagets eget grafiska uttryck.  Den färdig rapporten att integrera med förvaltningsberättelsen eller att bifoga som en separat bilaga till årsredovisningen.

HållbarTillväxt har anpassade verktyg och metoder som kan användas i arbetet med hållbarhetsredovisningen. Vi är certifierade att hjälpa organisationen att rapportera enligt GRI Standard.

Vi gör även second opinion på befintlig rapport och coachar interna redovisningsansvariga. Vi stöttar i dialogen med företagets kommunikationsbyrå och föreslår förbättringsåtgärder inför kommande redovisningsår. Kontakta oss för hjälp med rapporten.

Hållbar Tillväxt AB