Hållbarhetsrapport enligt ABL

Det här säger lagen

Aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen har fått ny lagtext.
Den nya lagtexten innebär att medelstora och större företag av alla typer har skyldighet att lämna en hållbarhetsrapport som ska göras allmänt tillgänglig i samband med årsredovisningen. Det är styrelsens ansvar att rapporten finns och detta ska verifieras av företagets revisor. Syftet med hållbarhetsredovisningen är att ge utomstående bättre förståelse för bolagets verksamhet utöver vad den finansiella redovisningen ger. Redovisningen ska innehålla information om miljöpåverkan, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och arbetet mot korruption och kan utgå från FN’s globala utvecklingsmål i Agenda 2030. Lagstiftningen innebär att Sverige inför ett EU-direktiv.

Länk till EU-direktivet

Hållbarhetsrapporten

Hållbarhet idag är mer än enbart en miljöfråga

Syftet med hållbarhetsredovisningen är att den ska ge en utomstående aktör den information som behövs för att förstå företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten. Det innebär att rapporten ska innehålla information, som utöver den finansiella informationen som finns i ordinarier årsredovisning, i frågor som rör:

 • Miljö
 • Personal
 • Sociala förhållanden
 • Mänskliga rättigheter
 • Motverkande av korruption

De här organisationerna omfattas

Från och med det räkenskapsår som börjar 1 januari 2017 skall företag av alla typer, ekonomiska föreningar och stiftelser som fyller storlekskriterierna göra en hållbarhetsrapport. Organisationer som uppfyller två av följande tre kriterier under de senaste två åren omfattas av lagen:

 • Omsättning mer än 350 MSEK
 • Balansomslutning mer än 175 MSEK
 • Fler än 250 anställda

Även mindre företag, som inte uppfyller de formella kraven, kan ha nytta av att göra en hållbarhetrapport eftersom vissa kunder kräver detta. Det blir ett allt vanligare krav vid upphandlingar att leverantörerna har ett hållbarhetsarbete preciserat i en rapport. Rapporten kan också vara en viktig del i bolagets profilering till såväl medarbetare som partners.

Det här ska finnas med i rapporten

Rapporten kan lämpligen utgå från FNs 17 mål och 169 delmål i FN’s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Lagen innebär att endast de mål som är relevanta för verksamheten ska redovisas, alltså oftast inte alla 17 mål men områden som måste vara med är miljö, personal, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Enligt lagen skall hållbarhetsrapporten innehålla:

 1. En kort beskrivning av företagets affärsmodell som i hållbarhetssammanhang avser hela värdekedjan och dess intressenter
 2. En beskrivning av de policyer och granskningsförfaranden som finns gällande:

▪ Miljö
▪ Sociala förhållanden
▪ Personal
▪ Respekt för mänskliga rättigheter
▪ Motverkande av korruption

 1. Policyernas resultat
 2. Centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten
 3. Väsentliga risker kopplade till de fem frågorna och företagets verksamhet ”och när det är relevant, företagets affärsförbindelser, produkter eller tjänster som sannolikt får negativa konsekvenser.”
 4. Förutom risker så ska även redovisas hur företaget hanterar riskerna.

Det är styrelsen ansvar att det finns en hållbarhetsrapport och det är bolagets revisorer som ska verifiera att rapporten finns och behandlar alla delar. Rapporten ska göras allmänt tillgänglig i samband med årsredovisningen, antigen som en integrerad del av årsredovisningen eller som en separat rapport.

Publicering

Företaget kan själv välja om man vill publicera Hållbarhetsrapporten som en del av årsredovisningen eller en separat handling. Huvudregel är en publicering i årsredovisningen och då ska rapporten ingå i förvaltningsberättelsen. Om hållbarhetsrapporten i stället är en separat handling ska förvaltningsberättelsen innehålla information om var man enkelt kan hitta rapporten och den ska offentliggöras tillsammans med förvaltningsberättelsen, t.ex. genom att hållas tillgänglig på företagets webbplats. Förvaltningsberättelsen ska upplysa om webbpublicering och webbplats.

I praktiken behöver hållbarhetsrapporten vara klar samtidigt med årsredovisningen för att revisorn ska kunna ge ett utlåtande om hållbarhetsrapporten.

HållbarTillväxt har enkla verktyg och metoder som på ett överskådligt sätt analyserar vilka mål och omfattning som bäst lämpar sig för en specifik verksamhet, internationellt fastställda resultatindikatorer (KPI:er) och standardiserade rapporteringsmallar.

Lagen

Lagändringarna innebär ändringar i:

 • Årsredovisningslagen
 • Lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
 • Lagen om årsredovisning i försäkringsföretag
 • Sparbankslagen
 • Lagen om ekonomiska föreningar
 • Stiftelselagen
 • Lagen om medlemsbanker
 • Revisionslagen
 • Aktiebolagslagen

10 § Förvaltningsberättelsen för ett företag ska innehålla en hållbarhetsrapport om företaget uppfyller mer än ett av följande villkor:
1. medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 250,
2. företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor,
3. företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

Första stycket gäller inte ett företag som är dotterföretag om det och dess samtliga dotterföretag omfattas av en hållbarhetsrapport för koncernen.

Den som enligt andra stycket inte upprättar någon hållbarhetsrapport ska upplysa om detta i en not till årsredovisningen samt lämna uppgift om namn, organisations- eller personnummer och säte för det moderföretag som upprättar hållbarhetsrapporten för koncernen. Lag (2016:947).

11 § I stället för att upprätta hållbarhetsrapporten som en del av förvaltningsberättelsen enligt 10 § får företaget välja att upprätta rapporten som en handling som är skild från årsredovisningen. Den ska överlämnas till företagets revisor inom samma tid som årsredovisningen.

Om företaget har valt att upprätta en hållbarhetsrapport enligt denna paragraf, ska detta anges i förvaltningsberättelsen. Lag (2016:947).

12 § Hållbarhetsrapporten ska innehålla de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat och konsekvenserna av verksamheten, däribland upplysningar i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Rapporten ska ange
1. företagets affärsmodell,
2. den policy som företaget tillämpar i frågorna, inklusive de granskningsförfaranden som har genomförts,
3. resultatet av policyn,
4. de väsentliga risker som rör frågorna och är kopplade till företagets verksamhet inklusive, när det är relevant, företagets affärsförbindelser, produkter eller tjänster som sannolikt får negativa konsekvenser,
5. hur företaget hanterar riskerna, och
6. centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten.

Rapporten ska även, när det är lämpligt, innehålla hänvisningar till och ytterligare förklaringar av de belopp som tas upp i årsredovisningen. Om särskilda riktlinjer har tillämpats vid upprättandet av rapporten, ska det anges vilka dessa riktlinjer är.

Om företaget inte tillämpar någon policy i en eller flera av frågorna i första stycket, ska skälen för detta tydligt anges. Lag (2016:947).

13 § Upplysningar om förestående utveckling eller om frågor som är under förhandling behöver inte tas in i hållbarhetsrapporten om det bedöms att ett offentliggörande skulle skada företagets marknadsposition allvarligt och utelämnandet inte hindrar förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat eller konsekvenserna av verksamheten. Lag (2016:947).

14 § Om förvaltningsberättelsen innehåller en sådan uppgift som avses i 11 § andra stycket, ska företagets revisor i ett skriftligt, undertecknat yttrande uttala sig om huruvida en sådan rapport som avses där har upprättats eller inte.

Revisorns yttrande ska lämnas till företagets ledning inom samma tid som revisionsberättelsen och sedan fogas till hållbarhetsrapporten. Lag (2016:947).