Stockholms skärgård som Världsarv ger ett lyft för hållbar utveckling

Östersjön kan transformeras från att vara ett lokalt miljöproblem till att bli en tillgång för många genom klassificering som Världsarv. Initiativet Hela Skärgården, har precis lyckats förhindra en ny farled för internationella kryssningsfartyg som planerades att sprängas genom Stockholms ytterskärgård. Deras uppgift är att samla fakta, sprida kunskap om och bilda opinion mot miljöskadlig verksamhet i Skärgården generellt och i Stockholms Ytterskärgård i synnerhet. Ett sätt är att driva möjligheten att få området klassificerat som Världsarv.

Johan Larsson är en av grundarna av initiativet Hela skärgården. Johan har startat, drivit och utvecklat ett antal företag inom olika branscher. Fram till idag, har han på 30 år medverkat till att ett stort antal bolag startats och 100 tals arbetstillfällen. Johan är en framgångsrik, kommunikativ entreprenör och affärsutvecklare.

 

Vill skapa en hållbar skärgård

Initiativet Hela Skärgården, har precis lyckats förhindra en ny farled för internationella kryssningsfartyg som planerades att sprängas genom Stockholms ytterskärgård.  Detta skedde genom en mycket framgångsrik opinionskampanj där mer än 125 000 personer har interagerat och reagerat, över 7000 protester har skickats in till Regeringen och över 500 000 visningar har gjort av kampanjens filmer på FB.

Inte minst Sjöfartsverket har drivit denna fråga extremt aggressivt. Inte bara nu utan även vid 2 tillfällen tidigare med ca 10 års mellanrum. Initiativtagarna till Hela Skärgården är väldigt glada över att det än en gång blivit stoppat men helt klart behövs ett långsiktigare och betydligt mer hållbart perspektiv kring hela skärgården för att en gång för alla få stopp på denna typ av projekt.

Ett potentiellt världsarv gällande Stockholms ytterskärgård (”skärgårdshavet”), skulle definitivt bidra till detta men framförallt driva förutsättningar för en levande, företagsam men också hållbar skärgård – utan att riskera oreparabla ingrepp i den unika miljön. Vår skärgård är helt unik i världen och har en rik kulturhistoria som visar hur bott och brukat ett kulturlandskap i hundratals år.

 

Begreppet Världsarv skapades/instiftades redan 1972 av FN, UNESCO som en överenskommelse mellan 190 länder. Syftet är att bevara unika miljöer för framtiden.

Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne som är så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten. Det är en plats, ort, miljö eller ett objekt som på ett alldeles unikt sätt vittnar om jordens och människans historia. Efter att objektet upptagits på Unescos världsarvslista ska det garanteras vård och skydd för all framtid. Det finns drygt 1000 världsarv i hela världen varav 15 i Sverige.

Det står medlemsländer fritt att nominera objekt till listan. Respektive lands regering lyfter fram de objekt man önskar placera på listan. Därefter beslutar en världsarvskommitté efter rådgivning av experter huruvida objektet uppfyller de krav och de kriterier som finns i konventionen.

Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet tar fram nomineringsunderlag på uppdrag av Regeringen som sedan lämnar ansökan till Unesco. Många tror att ett världsarv skapar en massa restriktioner gällande byggnation av olika slag. En klassificering som Världsarv överordnas inte den nationella lagstiftningen, ex Plan & Bygglagen. Däremot skapas incitament att göra vård- och skötselplaner, förvaltningsplaner, och att man särskilt beaktar området vid planering av hur området skall utvecklas.

Världsarvsklassning ger stort status till en plats och fungerar som en garanti till en upplevelse utöver det vanliga.  Det blir ett prioriterat område, enklare att söka resurser, samordna ambitioner och insatser. Men också ett överbryggande fokus. Rätt använt blir en klassificering en motor för att skapa mervärde och utveckla skärgården.

 

Det finns stora ekonomiska fördelar

Både i Höga Kustens och Karlskronas fall har Världsarvsstatus lett till stor positiv utveckling kopplat till besöksnäringen. Med nya arbetstillfällen och förbättrad infrastruktur.  En fördubblad omsättning gällande besöksnäringen samt 800 nya arbetstillfällen är konkreta exempel på vad det kan ge Stockholms skärgård.

Och många branscher berörs; Hotell, restaurant, båttransporter, byggbranschen och alla de som arbetar med samhällsservice gynnas av ett ökat antal besökare och boende i skärgården.

Med detta kommer betydande nya och bättre möjligheter för fler att också att bo, leva och verka i skärgården året om. Inte minst mellanskärgården som vi ser som naturlig hubb för många verksamheter.

 

Kombinationen av nästan sött innanhav och den historik kulturen är unik

Dels har vi ett Östersjön som är i mycket dåligt skick. Här måste vi på allvar ta alla möjligheter att påverka för att både återställa balansen men också självfallet skydda det som skyddas kan. Inte fortsätta en exploatering som innebär att vi de facto förstör unika miljöer såväl under som över vattenytan. Dels har vi unika kulturmiljöer, gamla kronfiskeställen och utskär som vittnar, berättar och återger det sätt på vilket skärgårdsbefolkningen levt genom århundraden.

Dilemmat med ökad turism som då skulle ge en ökad belastning är en myt. Historiskt har det bott och verkat betydligt fler människor och verksamheter i skärgården än turismen någonsin kan bidra med.

Belastningsproblematiken ligger långt fram. Det är en stor yta, som är glest befolkad. En annan myt är det omtalade Inkomstbortfall för Stockholms besöksnäring. Vi tror inte att detta kommer minska önskan att besöka Stockholm. Det handlar inte om hur kryssningsturister på smidigaste sätt ska komma in genom Stockholms skärgård. Det handlar om hur vi får ut dem och alla andra och uppleva en unik skärgård.

Vi erbjuder det den moderna människan söker; natur och kontemplation, att kunna fiska, kulturmiljöer, historia, småskaligt båtåkande, matupplevelser och inte minst det rörliga helt unika friluftslivet.

 

Verktyg för långsiktig hållbarhet

Klassificering som världsarv ger ett tydligt övergripande fokus för alla inblandade parter.  I grunden ett ansvar att vårda och skydda en unik miljö för framtiden. Men också en förutsättning och möjlighet att kapitalisera och därmed skapa en levande, utvecklande skärgård med nya arbetstillfällen och intjäningsmöjligheter. Transportlösningar drivs mot mer miljövänliga alternativ per automatik, ansvar för skötsel och efterlevnad hanteras mer strukturerat, och inte minst skapas också tydliga incitament politiskt att säkerställa finansiering och stöd för att efterleva ansvaret för ett världsarv.

 

Klicka här för att ladda ner som pdf.

 

 

 

© HÅLLBAR TILLVÄXT I SVERIGE AB 2018, all rights reserved